http://www.hrda.org.cy

Σχέδιο Ενίσχυσης των Υποδομών και Συστημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ)

Print

  

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΛΕΟΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

Σκοπός

 

Η κάλυψη των κενών που παρατηρούνται από την έλλειψη κατάλληλων, ποιοτικά αναβαθμισμένων και καινοτομικών υποδομών και συστημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, που να:

 • στηρίζουν τη συνεχή ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους.
 • είναι κατάλληλα σχεδιασμένες, ώστε να καλύπτουν στοχευμένα τις ανάγκες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων πάνω σε ομαδική βάση, όπως κατά οικονομική δραστηριότητα ή σε τοπικό επίπεδο ή κατά επαγγελματική κατηγορία,
 • προωθούν τη Δια Βίου Μάθηση και την κινητικότητα μέσω της διευκόλυνσης της απόκτησης επαγγελματικών προσόντων,
 • λειτουργούν με βάση σωστές προδιαγραφές ποιότητας και αξιοποιούν κατάλληλα τις δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

 

Βασικές πρόνοιες

 

Η ΑνΑΔ δέχεται δύο φορές τον χρόνο αιτήσεις για έγκριση προτάσεων από ενδιαφερόμενους φορείς, που αφορούν στη μελέτη/σχεδιασμό και δημιουργία υποδομών ή/και συστημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο κάθε έτους. Για να καταστεί δυνατή η εξέταση μιας αίτησης στη συγκεκριμένη περίοδο αξιολόγησης του αντίστοιχου εξαμήνου, πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις πιο κάτω ημερομηνίες:

 • Α΄ Εξάμηνο: 15 Μαΐου
 • Β΄ Εξάμηνο: 15 Νοεμβρίου


Κάθε πρόταση αποτελείται απαραίτητα από δύο Στάδια:

 

 • Το Στάδιο 1 διαλαμβάνει μελέτη και σχεδιασμό της προτεινόμενης υποδομής ή/και συστήματος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Το Στάδιο 2 διαλαμβάνει την υλοποίηση της εγκριθείσας υποδομής ή/και συστήματος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και τη δωδεκάμηνη λειτουργία της, στη βάση εγκεκριμένου προγράμματος δράσης και αξιοποίησης.


Μια αίτηση/πρόταση για να εγκριθεί πρέπει να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις εξέτασης και τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών και η βαθμολογική της κατάταξη να είναι τέτοια ώστε να παρέχεται δυνατότητα έγκρισής της σύμφωνα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της ΑνΑΔ.


Το Σχέδιο λειτουργεί στη βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis - Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L379 της 28.12.2006, σ. 5.).


Δικαιούχοι για να επωφεληθούν από την ενίσχυση είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), όπως επιχειρήσεις/οργανισμοί, ιδρύματα/οργανισμοί κατάρτισης, επαγγελματικοί φορείς, συμβουλευτικοί οίκοι, ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, στη βάση των προνοιών που αναφέρονται στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών. Εξαιρείται από την ενίσχυση η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας.


Δικαιούχοι, που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στο Σχέδιο υποβάλλουν στην ΑνΑΔ σχετική αίτηση για έγκριση πρότασης πριν την υλοποίηση της προτεινόμενης υποδομής ή/και συστήματος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.


Όλες οι πρόνοιες του Σχεδίου αναφέρονται με λεπτομέρεια στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών, ο οποίος, μαζί με όλα τα σχετικά έντυπα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.
 
Οικονομική κάλυψη


Παρέχεται χορηγία που καλύπτει 75% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο όριο χορηγίας €200.000 το οποίο κατανέμεται ως ακολούθως: ανώτατο ποσό χορηγίας €25.000 για το Στάδιο 1 και €175.000 για το Στάδιο 2.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της ενίσχυσης, αφορούν στην:

 • αμοιβή συνεργατών ή/και συμβούλων ή και το κόστος προσωπικού,
 • αγορά και εγκατάσταση υλικοτεχνικού εξοπλισμού, και
 • αγορά βοηθημάτων κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Πρωτοβουλία της ΑνΑΔ για Στήριξη του Τομέα των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων
Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο
Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό (De Minimis)
Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη (De Minimis)
Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας (De Minimis)
Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Α΄ Εξαμήνου 2019
Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών
Σχέδιο Ενίσχυσης των Υποδομών και Συστημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ)
Σχέδιο Προώθησης της Καινοτομίας στην Κατάρτιση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ)

Επικοινωνία

Όνομα *
Επώνυμο *
Email *
Μήνυμα *
Picture  
 
  Please type the characters you see in the picture
Characters *

Σχετικές Πληροφορίες

Πρόσωπα για επικοινωνία:

Στέλλα Φιλίππου
Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Τηλέφωνο:

22390252
22390239

Τηλεομοιότυπο:

22428332

Νέα & Ανακοινώσεις


Επικοινωνία

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος
Τ. Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22515000
Τηλέφωνο Λειτουργού
Εξυπηρέτησης: 22390300
Τηλεομοιότυπο: 22496949
Ηλ. Διεύθυνση: hrda@anad.org.cy

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2019

Developed By: Dynamic Works | Powered By: EasyConsole CMS


x

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εμπειρία σας κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σας. Επιλέγοντας το παρακάτω πλαίσιο "Αποδοχή και κλείσιμο", παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies, εκτός από αυτά που κρίνονται ως απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου. Διαβάστε την Πολιτική Cookie για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο διαγραφής ή αποκλεισμού τους. .

Αποδοχή και κλείσιμο Διαβάστε περισσότερα