https://www.anad.org.cy

Προκήρυξη κενής θέσης Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)

Print

Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση μιας κενής θέσης Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

 

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι A15(i): €64.708,38 – 67.328,20 – 69.948,01 – 72.567,83 – 75.187,64 – 77.807,45 – 80.427,27. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 

Α.            ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ:

 

1.            Βοηθεί τον Γενικό Διευθυντή στην οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία της Αρχής, καθώς και στη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής στα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσής του.

 

2.            Υπεύθυνος για:

 

(α)           την οργάνωση, διοίκηση, προγραμματισμό, συντονισμό και έλεγχο της εργασίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Αρχής,       

 

(β)           την ετοιμασία των προϋπολογισμών και των ετήσιων τελικών λογαριασμών της Αρχής, καθώς και την άσκηση των σχετικών εσωτερικών ελέγχων.

 

3.            Παρακολουθεί, αξιολογεί και υποβάλλει εισηγήσεις σ’ ότι αφορά την αξιοποίηση των οικονομικών πόρων της Αρχής.

 

4.            Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

 

Β.            ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

1.            (α)           Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή     συνδυασμό αυτών: Οικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εμπορικά ή σε άλλο συναφές θέμα·

 

(Σημ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

 

                                                                           ή

 

                (β)           Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

 

2.            Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε θέματα οικονομικής διαχείρισης από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση.

 

3.            Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Αρχής νομοθεσίας και των θεμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο.

 

4.            Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

5.            Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

 

6.            Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο Β.1. πιο πάνω ή/και πείρα διετούς τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί πλεονέκτημα.

 

Γ.            ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 

1.             Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή της Ελβετίας, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

 

2.             Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) στην ακόλουθη διεύθυνση: www.anad.org.cy.

 

3.             Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.  Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων ή πείρας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. 

 

4.             Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 και λήγει τη Δευτέρα,  31 Αυγούστου 2020 και ώρα 24:00. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση της κενής θέσης.

 

5.            Οι αιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι για να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησής τους, θα πρέπει να  αποδεχτούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης διορισμού. Σε περίπτωση μη αποδοχής, η αίτηση δεν θα εξετάζεται. Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΑνΑΔ παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της www.anad.org.cy.

 

6.            Η κατοχή της γνώσης των γλωσσών στο απαιτούμενο, από το Σχέδιο Υπηρεσίας, επίπεδο πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία της ΑνΑΔ, στα τηλέφωνα 22390343 και 22390321.

Νέα & Ανακοινώσεις


Επικοινωνία

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος
Τ. Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22515000
Τηλέφωνο Λειτουργού
Εξυπηρέτησης: 22390300
Τηλεομοιότυπο: 22496949
Ηλ. Διεύθυνση: hrda@anad.org.cy

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2021


x

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εμπειρία σας κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σας. Επιλέγοντας το παρακάτω πλαίσιο "Αποδοχή και κλείσιμο", παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies, εκτός από αυτά που κρίνονται ως απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου. Διαβάστε την Πολιτική Cookie για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο διαγραφής ή αποκλεισμού τους. .

Αποδοχή και κλείσιμο Διαβάστε περισσότερα