Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 – Ανακοίνωση Αρ. 19
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Ανακοινώσεις σχετικά με τον Κορωνοϊό COVID-19

Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 – Ανακοίνωση Αρ. 19  

Αξιολόγηση επαγγελματικών προσόντων και εφαρμογή πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης μέχρι τις 30 Απριλίου 2021

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), σε συνέχεια σχετικών ανακοινώσεών της, καθώς και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2021 αναφορικά με τα μέτρα για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-Cov-2, ενημερώνει ότι μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 και ώρα 23:59 ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Η υλοποίηση αξιολογήσεων από τα Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) για την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων υποψηφίων στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) επιτρέπεται, εκτός από τη συνάντηση που αφορά τη μικροδιδασκαλία στο πλαίσιο της αξιολόγησης για πιστοποίηση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CyQF/EQF 5.
  • Η υλοποίηση του ιδρυματικού μέρους των προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του Σχεδίου, «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας» επιτρέπεται μόνο μέσω της αξιοποίησης μεθόδων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, ενώ το ενδοεπιχειρησιακό μέρος μπορεί να υλοποιείται και μέσω της κατά πρόσωπο εκπαίδευσης, νοουμένου ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων, περιλαμβανομένου του εκπαιδευτή, στον χώρο κατάρτισης δεν ξεπερνά τα επτά (7) άτομα.
  • Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο των Σχεδίων «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη» και «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών» επιτρέπεται και μέσω της κατά πρόσωπο εκπαίδευσης, νοουμένου ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων, περιλαμβανομένου του εκπαιδευτή, στον χώρο κατάρτισης δεν ξεπερνά τα επτά (7) άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε φορέας και κάθε άτομο έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους, οι οποίες ενδέχεται να τροποποιούνται ανάλογα με την πορεία της εξάπλωσης του SARS-CoV-2. Τα διατάγματα, δελτία τύπου και άλλες οδηγίες είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο https://www.pio.gov.cy/coronavirus/.

 

31 Μαρτίου 2021