Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID-19 – Ανακοίνωση Αρ. 6
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Ανακοινώσεις σχετικά με τον Κορωνοϊό COVID-19

Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID-19 – Ανακοίνωση Αρ. 6  

Ρυθμίσεις σχετικά με τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε Σχέδια της ΑνΑΔ την περίοδο κατά την οποία εντάχθηκαν σε Ειδικά Σχέδια του ΥΕΠΚΑ για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), για σκοπούς διευκόλυνσης της συμμετοχής σε Σχέδια της Αρχής, επιχειρήσεων οι οποίες θα ενταχθούν στο «Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης» (Κ.Δ.Π. 130/2020) ή στο «Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης» (Κ.Δ.Π. 131/2020) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (στο εξής «Ειδικά Σχέδια του ΥΕΠΚΑ»), αποφάσισε τα εξής:

 

  1. Την επιχορήγηση των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτουμένων τους σε προγράμματα κατάρτισης που διεξάγονται στο πλαίσιο Σχεδίων της ΑνΑΔ κατά την περίοδο πλήρους ή μερικής αναστολής των εργασιών τους με βάση τα Ειδικά Σχέδια του ΥΕΠΚΑ, ανεξαρτήτως του αν για τους εργοδοτούμενους αυτούς έχει καταβληθεί ή όχι, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, μισθός πέραν του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος και, ως εκ τούτου, αν έχει καταβληθεί Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που αναλογεί σε αυτό το επιπρόσθετο ποσό.

 

  1. Την αποδοχή της μη καταβολής του προβλεπόμενου κατώτατου ακαθάριστου μισθού από τους εργοδότες στους συμμετέχοντες στο πλαίσιο των Σχεδίων της ΑνΑΔ «Στελέχωση Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Κατάρτιση Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς», στις περιπτώσεις που ο εργοδότης έχει ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και ο καταρτιζόμενος συνεχίζει να απασχολείται πλήρως και να καταρτίζεται στην επιχείρηση. Βασική προϋπόθεση για αυτό είναι το άθροισμα του ακαθάριστου μισθού που κατέβαλε ο εργοδότης στον καταρτιζόμενο και του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος που έλαβε ο καταρτιζόμενος μέσω του Ειδικού Σχεδίου του ΥΕΠΚΑ, να αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό που απαιτούν τα Σχέδια της ΑνΑΔ.  Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις αυτές ως επιλέξιμη δαπάνη για σκοπούς επιχορήγησης λαμβάνεται υπόψη μόνο ο ακαθάριστος μισθός που κατέβαλε ο εργοδότης στους καταρτιζομένους  και τους καθοδηγητές (όπου εφαρμόζει) καθώς και οι σχετικές υποχρεωτικές εισφορές εργοδότη.

 

  1. Την έγκριση  παράτασης της διάρκειας εφαρμογής του προγράμματος στο πλαίσιο των δύο πιο πάνω Σχεδίων της ΑνΑΔ, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από την επιχείρηση, για περίοδο ίση με την περίοδο που ο εργοδότης έχει ενταχθεί σε ένα από τα δύο Ειδικά Σχέδια του ΥΕΠΚΑ.

 

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις ισχύουν για την περίοδο από 16/03/2020 μέχρι 12/04/2020, ή μέχρι όποια άλλη ημερομηνία παραταθούν τα Ειδικά Σχέδια του ΥΕΠΚΑ.

 

15 Απριλίου 2020