Αλλαγή των αριθμών IBAN των τραπεζικών λογαριασμών της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας που μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αλλαγή των αριθμών IBAN των τραπεζικών λογαριασμών της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας που μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα  

Μετά από τη συμφωνία μεταξύ της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (στο εξής «ΣΚΤ») και της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ (στο εξής «Ελληνική Τράπεζα») για μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού της ΣΚΤ προς την Ελληνική Τράπεζα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί των πρώην πελατών της ΣΚΤ ως γνωστό έχουν μεταφερθεί από τα συστήματα της ΣΚΤ, στα συστήματα της Ελληνικής Τράπεζας.  Κατά τη διαδικασία αυτής της ενσωμάτωσης, δημιουργήθηκε νέος τραπεζικός λογαριασμός με νέο IBAN για κάθε ένα από τους λογαριασμούς που μεταφέρθηκε στην Ελληνική Τράπεζα και έχει ενσωματωθεί ο κωδικός BIC της Ελληνικής Τράπεζας.

Μετά από σχετική ενημέρωση από την Ελληνική Τράπεζα για τους νέους τραπεζικούς λογαριασμούς, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) έχει προβεί σε αυτόματη ενημέρωση των νέων IBAN και BIC στις υφιστάμενες οδηγίες πληρωμής που υπήρχαν καταχωρισμένες στο Μητρώο της.  Συνεπώς η καταβολή επιχορηγήσεων/ επιδομάτων/ οφειλόμενων ποσών μετά από τις 14 Νοεμβρίου 2020, θα γίνεται στους νέους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελληνική Τράπεζα.

Για τις περιπτώσεις όπου δεν κατέστη δυνατή η αυτόματη μεταφορά των τραπεζικών λογαριασμών, η ΑνΑΔ θα καλέσει τους επηρεαζόμενους να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για δήλωση νέου λογαριασμού προς την ΑνΑΔ, ακολουθώντας τις σχετικές διαδικασίες.  Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν την υποβολή πρωτότυπης εξουσιοδότησης για καταβολή με τραπεζικό έμβασμα της ΑνΑΔ, δεόντως υπογραμμένης και συμπληρωμένης, συνοδευόμενης με τα αναγκαία δικαιολογητικά, προς αποφυγή τυχόν προβλημάτων κατά τη διαδικασία καταβολής επιχορηγήσεων/ επιδομάτων/ οφειλόμενων ποσών.

Η ΑνΑΔ επισημαίνει ότι σε περίπτωση που οποιοσδήποτε επιθυμεί να δώσει άλλες οδηγίες πληρωμής, μπορεί να υποβάλει νέο έντυπο εξουσιοδότησης.  Τα έντυπα εξουσιοδότησης είναι τα ακόλουθα:

  • Έντυπο 9Ζ45/2:  Εξουσιοδότηση για Καταβολή Επιχορηγήσεων.
  • Έντυπο 9Ζ46/2:  Εξουσιοδότηση για Καταβολή Επιδόματος Κατάρτισης.
  • Έντυπο 9Ζ66/2:  Εξουσιοδότηση για Καταβολή Οφειλόμενων Ποσών (για προμηθευτές ΑνΑΔ).

 

 

13 Νοεμβρίου 2020

Σχετικά Έγγραφα