Προκήρυξη κενής θέσης Διευθυντή Διοίκησης και Προσωπικού στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Προκήρυξη κενής θέσης Διευθυντή Διοίκησης και Προσωπικού στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)  

Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση μίας κενής θέσης Διευθυντή Διοίκησης και Προσωπικού.  Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.  Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι A15(i): €64.708,38 – 67.328,20 – 69.948,01 – 72.567,83 – 75.187,64 – 77.807,45 – 80.427,27.  Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Διευθυντή Διοίκησης και Προσωπικού, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Α.    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ:

1.    Βοηθεί τον Γενικό Διευθυντή στην οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία της Αρχής, καθώς και στη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής στα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσής του.

2.    Υπεύθυνος για -

(α)    την οργάνωση, διοίκηση, προγραμματισμό, συντονισμό και έλεγχο της εργασίας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Προσωπικού,

(β)    τη διεξαγωγή της εργασίας που αφορά τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένης της Γραμματείας του Συμβουλίου.

3.    Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Β.    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.    Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:  Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Προσωπικού, Εργατικές Σχέσεις, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Οικονομικά, Κοινωνιολογία, Δημόσιες Σχέσεις ή σε άλλο συναφές θέμα.

(Σημ.:  Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

2.    Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε θέματα προσωπικού, εργατικών σχέσεων, διοίκησης, δημοσίων ή διεθνών σχέσεων, από την οποία πενταετής τουλάχιστον διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση.

3.    Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Αρχής νομοθεσίας, των εργατικών σχέσεων και των θεμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο.

4.    Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική, διευθυντική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

5.    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

6.    Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο Β.1. πιο πάνω ή/και πείρα διετούς τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί πλεονέκτημα.

Γ.    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.    Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή της Ελβετίας, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. 

2.    Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) στην ακόλουθη διεύθυνση: https://vacancies.anad.org.cy/

3.    Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.  Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων ή πείρας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.  

4.    Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021 στις 13:00 και λήγει την Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021 στις 13:00.  Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση της κενής θέσης.

5.    Οι αιτητές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι για να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησής τους, θα πρέπει να αποδεχτούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης διορισμού.  Σε περίπτωση μη αποδοχής, η αίτηση δεν θα εξετάζεται.  Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΑνΑΔ παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της www.anad.org.cy.

6.    Η κατοχή της πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως απαιτείται από το Σχέδιο Υπηρεσίας, πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.  Τα αποδεκτά τεκμήρια για την πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας είναι αυτά που περιλαμβάνονται στον κατάλογο «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» που χρησιμοποιεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της (www.psc.gov.cy).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία της ΑνΑΔ, στα τηλέφωνα 22390343 και 22390322.