ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΚΤΩ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΑνΑΔ)
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΚΤΩ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΑνΑΔ)  

Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση οκτώ (8) κενών θέσεων Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού.  Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.  Η δημοσίευση των θέσεων γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση οκτώ (8) κενών θέσεων Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού.  Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.  Η δημοσίευση των θέσεων γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα των θέσεων είναι A8: €24.618,64 – 25.721,01 – 26.888,07 – 28.084,75 – 29.281,42 – 30.478,09 – 31.674,78 – 32.871,45 – 34.068,12 – 35.264,79 – 36.461,48 – 37.658,15, Α10: €34.283,98 – 35.922,73 – 37.561,49 – 39.200,23 – 40.838,98 – 42.477,72 – 44.116,47 – 45.755,23 – 47.393,97, Α11: €40.526,26 – 42.165,01 – 43.803,75 – 45.442,50 – 47.081,26 – 48.720,00 – 50.358,75 – 51.997,49 – 53.636,25 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.  Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 9(1) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2021 Νόμου του 2021 που αφορά στη μείωση των κλιμάκων εισδοχής.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Α.    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ:
1.    Αν τοποθετηθεί στη Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού:
(α)    συγκεντρώνει στατιστικές και άλλες πληροφορίες και δεδομένα και διεξάγει μελέτες και έρευνες για το ανθρώπινο δυναμικό, ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και υποβάλλει εισηγήσεις με στόχο την πληρέστερη αξιοποίησή του·
(β)    παρακολουθεί τους όρους και τις συνθήκες κατάρτισης και απασχόλησης των ατόμων που τυγχάνουν κατάρτισης και υποβάλλει εισηγήσεις για βελτίωση τούτων προς το σκοπό προσέλκυσης περισσότερων ατόμων.

2.    Αν τοποθετηθεί στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης:
(α)    υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με τη σχεδίαση προγραμμάτων και την οργάνωση και επίβλεψη της εφαρμογής τους και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα τούτων·
(β)    παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδρύματα κατάρτισης.

3.    Και για τις δυο Διευθύνσεις:
(α)    μελετά και αναλύει το τεχνικό περιεχόμενο επαγγελμάτων, σχεδιάζει επίπεδα κατάρτισης και πρότυπα επαγγελματικών προσόντων, εισηγείται τρόπους επαλήθευσης των προτύπων, καθώς επίσης συστημάτων αξιολόγησης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων·
(β)    προάγει αρμονικές σχέσεις με τις επιχειρήσεις και ιδρύματα κατάρτισης και παρέχει συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες·
(γ)    εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Β.    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.    Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό τούτων:

Για τρεις θέσεις:  Οικονομικές Επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επιστήμη της Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκές Σπουδές.
Για δύο θέσεις:  Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Επιστήμη των Ψηφιακών Συστημάτων.
Για μία θέση:  Μηχανική, Μηχανική του Περιβάλλοντος, Επιστήμη του Περιβάλλοντος.
Για μία θέση:  Μαθηματικά, Στατιστική.
Για μία θέση:  Οικονομετρία, Επιχειρησιακή Έρευνα, Ανάλυση μεγάλων δεδομένων.

(Σημ.:    Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

2.    Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

3.    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

4.    Πείρα διετούς τουλάχιστον διάρκειας σχετική με τα καθήκοντα της θέσης ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σ’ οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πιο πάνω θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Γ.    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.    Οι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2021, θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή και προφορική εξέταση. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρακαθήσουν σε γραπτή εξέταση η οποία θα περιλαμβάνει:  Τεστ ικανοτήτων (Γλωσσικού, Αριθμητικού και Επαγωγικού/Διαγραμματικού Συλλογισμού) στο οποίο οι υποψήφιοι να καλούνται να επιλύσουν προβλήματα που απαιτούν κρίση και δυνατότητα λήψης αποφάσεων. 
Σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.
Στη γραπτή εξέταση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι θεωρούν ότι ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για διορισμό στην ΑνΑΔ και κατέχουν τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης για την οποία διεξάγεται η εξέταση. 
Επισημαίνεται ότι οι αποτυχόντες στη γραπτή εξέταση υποψήφιοι ή/και όσοι κριθούν ότι δεν κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και δεν πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη, αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.
Σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους, από τους επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα κληθεί και σε προφορική εξέταση αριθμός υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, που είναι ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί.  Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος, θα κληθούν σε προφορική εξέταση όλοι όσοι έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση.  Νοείται ότι, αν υπάρχουν επιτυχόντες υποψήφιοι που ισοβαθμούν στη γραπτή εξέταση και η βαθμολογία που έχουν πάρει είναι τέτοια, ώστε μόνο μερικοί από αυτούς μπορούν να κληθούν για συμπλήρωση του τριπλάσιου των κενών θέσεων, καλούνται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, ανεξάρτητα αν με τον τρόπο αυτό καλείται μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων από το τριπλάσιο των κενών θέσεων.

2.    Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε μια από τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, δηλαδή τη Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού και τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης της ΑνΑΔ.

3.    Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή της Ελβετίας, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. 

4.    Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου στην ακόλουθη διεύθυνση: https://vacancies.anad.org.cy/

5.    Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.  Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων ή πείρας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

6.    Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021 στις 13:00 και λήγει την Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021 στις 13:00. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση των κενών θέσεων.

7.    Αναφορικά με την ημερομηνία και τον τόπο της εξέτασης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Επίσης, η ύλη και οι λεπτομέρειες της γραπτής εξέτασης θα δημοσιευτούν στον ημερήσιο τύπο και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

8.    Οι αιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι για να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησής τους, θα πρέπει να αποδεχτούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης διορισμού. Σε περίπτωση μη αποδοχής, η αίτηση δεν θα εξετάζεται. Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΑνΑΔ παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της www.anad.org.cy

9.    Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή της γνώσης των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο Β.3. πιο πάνω, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέσω αποδεκτών τεκμηρίων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία της ΑνΑΔ, στο τηλέφωνο 22390343.