Παράταση της ισχύος εννέα Σχεδίων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023
 • SHOW ON EXTRANET
 • Not Featured
 • Eleni Themistokleous
 • Eleni Themistokleous
 • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Παράταση της ισχύος εννέα Σχεδίων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023  

H Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) αποφάσισε την παράταση της ισχύος οκτώ Σχεδίων της που βασίζονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά Κατηγορία και τον Κανονισμό de minimis, καθώς και ενός Σχεδίου της που βασίζεται στη νομοθεσία της ΑνΑΔ.  Τα εννέα αυτά Σχέδια είχαν ως ημερομηνία λήξης τους την 30η Ιουνίου 2021.

H Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) αποφάσισε την παράταση της ισχύος οκτώ Σχεδίων της που βασίζονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά Κατηγορία[1] και τον Κανονισμό de minimis[2], καθώς και ενός Σχεδίου της που βασίζεται στη νομοθεσία της ΑνΑΔ.  Τα εννέα αυτά Σχέδια είχαν ως ημερομηνία λήξης τους την 30η Ιουνίου 2021.

 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη στην οικονομία και την αγορά εργασίας της Κύπρου για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, ιδιαίτερα στις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/972[3] που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον οποίο παρατείνεται η περίοδος ισχύος του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία και του Κανονισμού de minimis έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η ΑνΑΔ αποφάσισε την παράταση της ισχύος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, των πιο κάτω Σχεδίων:

 

 • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο – Κρατικές Ενισχύσεις
 • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο
 • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο εξωτερικό
 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη
 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας
 • Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς
 • Προγράμματα Κατάρτισης Διοργάνωσης ΑνΑΔ
 • Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων

 

 

2 Ιουνίου 2021

 

[1] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L187 της 26.6.2014, σελ. 1, όπως έχει τροποποιηθεί.

[2] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L352 της 24.12.2013, σελ. 1.

[3] Κανονισμός (ΕΕ) 2020/972 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 όσον αφορά την παράταση ισχύος του και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 όσον αφορά την παράταση ισχύος του και συναφείς προσαρμογές, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L215 της 7.7.2020, σελ. 3.