Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής - Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γαλάζια οικονομία
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής - Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γαλάζια οικονομία  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γαλάζια οικονομία».  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.  Συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά τα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα:

Α/Α

Γνωστικό αντικείμενο

Διάρκεια

(ώρες)

1

Ιστορικό και σκοπός των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)

25

2

Εθελοντική εθνική ανασκόπηση της Κύπρου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)

25

3

Στόχοι, δείκτες και εθελοντικές δεσμεύσεις για τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ – SDG) 14

25

4

Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την επιστήμη των ωκεανών και την αειφόρο ανάπτυξη (2021 – 2030)

25

5

Ανάλυση του προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικοί πόροι για την εγγραματοσύνη σε θέματα ωκεανών

25

6

Θαλάσσιος εγγραμματισμός:  Παιδαγωγικός σχεδιασμός με επίκεντρο τα μαθησιακά προϊόντα

25

7

Θαλάσσιος εγγραμματισμός:  Συνεργασία των εκπαιδευτικών και κατανεμημένη ηγεσία

25

8

Αξιολόγηση του ωκεάνιου αλφαβητισμού και της ενσωματωμένης εκπαίδευσης STEAM

25

9

Η συμβολή της εκπαιδευτικής θαλάσσιας ρομποτικής στην ωκεάνια παιδεία

25

10

Εκπαιδευτική θαλάσσια ρομποτική:  Μάθηση κώδικα block και γλώσσες προγραμματισμού

25

11

Εκπαιδευτική θαλάσσια ρομποτική:  Υπολογιστική σκέψη, κατασκευαστική θεωρία μάθησης και παιδαγωγικός σχεδιασμός

25

12

Μάθηση βασισμένη σε παιχνίδι και εκπαιδευτική θαλάσσια ρομποτική

25

13

Κυβερνο–Φυσικά Συστήματα:  Παραγωγή αλγορίθμων κίνησης και
προγραμματισμού εργασιών για ετερογενή συστήματα πολλαπλών μελών

14

14

Θαλάσσια ρομποτική:  Μετάβαση στη βιομηχανία 4.0

14

15

Εφαρμογές της θαλάσσιας ρομποτικής στις μεταφορές

14

16

Σκάφη χωρίς πλήρωμα, αυτόνομα σκάφη έρευνας και διάσωσης στη ναυτιλία

14

17

Το πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση στον τομέα της κρουαζιέρας

14

18

Περιβαλλοντικά, κοινωνικά θέματα και θέματα διακυβέρνησης
(Environmental Social Governance – ESG) στον τομέα του τουρισμού κρουαζιέρας,
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Small Medium Enterprises – SME) και η πράσινη μετάβαση στον τομέα της κρουαζιέρας

14

19

Χρήση καυσίμων για την πράσινη μετάβαση στον τομέα της κρουαζιέρας

14

20

Διαχείριση αποβλήτων για την πράσινη μετάβαση στον τομέα της κρουαζιέρας

14

21

Υπηρεσίες οικοσυστημάτων και γαλάζια οικονομία

25

22

Το πλαίσιο βιωσιμότητας της γαλάζιας οικονομίας

25

23

Πρακτικά παραδείγματα από την εφαρμογή του πλαισίου βιωσιμότητας της γαλάζιας οικονομίας

25

24

Καλές πρακτικές για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία

25

25

Παράκτια, θαλάσσια και βενθική οικολογία:  Διατήρηση διακινδυνευόντων και απειλούμενων ειδών

14

26

Διαχείριση και παρακολούθηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών

14

27

Παρακολούθηση της διατήρησης και αποκατάστασης αποικιών κοραλλιών

14

28

Θαλάσσια χωροκατακτητικά ξένα είδη

14

29

Η συμβολή των τεχνητών υφάλων στη βιοποικιλότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων

14

30

Εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης για την παραγωγή τεχνητών
υφάλων – φιλικά προς το περιβάλλον υλικά για τη θεμελίωση τεχνητών υφάλων

14

31

Περιβαλλοντική παρακολούθηση σε τεχνητούς υφάλους

14

32

Ο τεχνητός ύφαλος στην προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή της Αμαθούντας

14

33

Διάλογος για θέματα θάλασσας και ναυτιλίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και την ευρύτερη περιοχή

25

34

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε λιμάνια
αναφορικά με θέματα επιμελητείας και εφοδιαστικής αλυσίδας

25

35

Εμπλοκή ενδιαφερόμενων μερών στον βιώσιμο παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό

25

36

Εργαστήρια Μετάβασης Παράκτιων Περιοχών (Transition Coastal Labs)

25

37

Ανάπτυξη ικανοτήτων και ενδυνάμωση των παράκτιων κοινοτήτων για βιώσιμη παράκτια ανάπτυξη

14

38

Παράκτιες τοπικές κοινωνίες και βιώσιμη παράκτια ανάπτυξη:
Πολυπαραγοντικές διεπιστημονικές και μετασχηματιστικές προσεγγίσεις

14

39

Παράκτιες τοπικές κοινωνίες και βιώσιμη παράκτια ανάπτυξη:
Συμμετοχικές μέθοδοι και εργαλεία για τη συμπαραγωγή βιώσιμων λύσεων

14

40

Κοινωνική καινοτομία και λύσεις με βάση τη φύση για βιώσιμη παράκτια ανάπτυξη

14

41

Απανθρακοποίηση στη ναυτιλία:  Δέσμη νομοθετικών μέτρων «Fit for 55» και ναυτιλιακή βιομηχανία

14

42

Απανθρακοποίηση στη ναυτιλία:  Σχεδιασμός και κατασκευή σκαφών μηδενικών εκπομπών

14

43

Απανθρακοποίηση στη ναυτιλία:  Το υδρογόνο ως μέσο αποθήκευσης και μεταφοράς πράσινης ενέργειας

14

44

Απανθρακοποίηση στη ναυτιλία:  Ηλεκτροδότηση από ξηρά (cold ironing)

14

45

Έξυπνα εργαλεία επεξεργασίας συλλογής δεδομένων και υποστήριξης
αποφάσεων για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους λιμένες

14

46

Μοντέλα παρακολούθησης πλοίων και λειτουργίας λιμένων

14

47

Παρακολούθηση και πρόβλεψη για την παροχή υποστήριξης αποφάσεων για έξυπνους λιμένες

14

48

Διαχείριση λιμενικής κίνησης:  Βελτιστοποίηση λύσεων Just – in – time

14

49

Συλλογή δεδομένων και παρατήρηση στις επιστημονικές καταδύσεις

14

50

Υποβρύχιες έρευνες σε επιστημονικές καταδύσεις – μελέτες περιπτώσεων

14

51

Επιστημονικές καταδύσεις και επιστήμη των πολιτών

14

52

Επιστημονική κατάδυση:  Ασφάλεια κατάδυσης, σχέδιο κατάδυσης με εκτίμηση κινδύνου

14

53

Υποβρύχιες τοποθεσίες στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο

14

54

Υποβρύχια αρχαιολογία: Ασφάλεια κατάδυσης, σχέδιο κατάδυσης με εκτίμηση κινδύνου

14

55

Υποβρύχια αρχαιολογία:  Αρχαιολογική καταγραφή και υποβρύχια έρευνα

14

56

Στρατηγικές για την αποκατάσταση των κανονικών συνθηκών σε
υποβρύχιους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς μετά τη διαταραχή

14

57

Βασικές αρχές ερμηνείας τοπίου – σχεδιασμός τουριστικών διαδρομών βασισμένες στην ερμηνεία τοπίου

25

58

Βιοποικιλότητα, οικότοποι και προστατευόμενες περιοχές στην παράκτια ζώνη

25

59

Υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά σε παράκτιες περιοχές

25

60

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού σε παράκτιες περιοχές

25

61

Βελτιστοποίηση των θαλάσσιων σκαφών μέσω της ψηφιοποίησης

14

62

Αντιμετώπιση και σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης μέσω της ψηφιοποίησης ναυτιλιακών δραστηριοτήτων

14

63

Ψηφιακός μετασχηματισμός ναυτιλιακών δραστηριοτήτων:  Εξ αποστάσεως παρακολούθηση και παρατήρηση

14

64

Έξυπνος θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

14

65

Συλλογή και ανάλυση δεδομένων για την κατανόηση της δυναμικής και των
μεταβολών των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων

14

66

Αποτελεσματικά, καινοτόμα και ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης

14

67

Το Κυπριακό Θαλάσσιο Δίκτυο Παρακολούθησης – Ευρωπαϊκά αποθετήρια δεδομένων θαλάσσιας παρακολούθησης

14

68

Διακυβέρνηση, λήψη αποφάσεων και χάραξη πολιτικής βασισμένη σε δεδομένα θαλάσσιας παρακολούθησης

14

Δικαιούχοι συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία προσφέρονται δωρεάν, είναι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και άνεργοι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή μέσω του συστήματος «Ερμής» της ΑνΑΔ.  Σημειώνεται ότι για να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει πρώτα να εγγραφούν και να εγκριθούν ως φυσικά πρόσωπα στο σύστημα «Ερμής».

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση www.anad.org.cy ή να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν, επίσης, πληροφορίες από τον ανάδοχο της σύμβασης ως ακολούθως:

Ανάδοχος

Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (Cyprus Marine and Maritime Institute CMMI)

Τηλέφωνο επικοινωνίας

24506105

Ιστοσελίδα

www.cmmi.blue

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]

Μέθοδος κατάρτισης

Κατά πρόσωπο εκπαίδευση σε όλες τις πόλεις

 

2 Οκτωβρίου 2023