Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) από την 1η Ιανουαρίου 2024
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) από την 1η Ιανουαρίου 2024  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει ότι το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) θα λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2024 με ιδίους πόρους της ΑνΑΔ, ενόψει της λήξης της συγχρηματοδότησής του από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την ΑνΑΔ ως εθνική συμμετοχή, στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Έγινε αναθεώρηση των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για τη λειτουργία του ΣΕΠ (στο εξής «Οδηγοί»), οι οποίοι τίθενται σε ισχύ από την  1η Ιανουαρίου 2024.

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά οι αιτήσεις που υποβάλλονται για  αξιολόγηση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων υποψηφίων αφορούν μόνο στα 167 νέα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ).  Εξαίρεση αποτελεί η παροχή δυνατότητας υποβολής αιτήσεων για αξιολόγηση υποψηφίων για πιστοποίησή τους με βάση το ΠΕΠ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – CyQF/EQF 5», μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024.

Οι Οδηγοί για τη λειτουργία του ΣΕΠ είναι οι ακόλουθοι:

  • Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
  • Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ)
  • Αξιολογητές Επαγγελματικών Προσόντων

Οι Οδηγοί βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού, στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

 

28 Δεκεμβρίου 2023