Αναθεώρηση προνοιών του Σχεδίου «Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (Κρατικές Ενισχύσεις)»
 • SHOW ON EXTRANET
 • Not Featured
 • Angelos Efstathiou
 • Angelos Efstathiou
 • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αναθεώρηση προνοιών του Σχεδίου «Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (Κρατικές Ενισχύσεις)»  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει για την αναθεώρηση προνοιών του Οδηγού Πολιτικής και Διαδικασιών (στο εξής «Οδηγός») για το Σχέδιο «Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (Κρατικές Ενισχύσεις)» ( στο εξής «Σχέδιο»), οι οποίες τίθεται σε ισχύ για αιτήσεις για έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης που υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Η αναθεώρηση των προνοιών του Σχεδίου αφορούν κυρίως στα ακόλουθα:

 1. Κατάργηση της παραμέτρου που αφορά στο επίπεδο του προγράμματος κατάρτισης για τον υπολογισμό του ανώτατου ποσού επιχορήγησης.

  Το ωριαίο χορήγημα ανά συμμετέχοντα καθορίζεται στα €20 για όλα τα προγράμματα στο πλαίσιο του Σχεδίου.

  Το συνολικό ανώτατο ωριαίο χορήγημα για κάθε πρόγραμμα υπολογίζεται ως ακολούθως:

Ωριαίο χορήγημα ανά συμμετέχοντα (€20) x Αριθμό συμμετεχόντων

 1. Αύξηση των ανώτατων ποσών για τις τρέχουσες δαπάνες ως ακολούθως:
 • Για εκπαιδευτικά βοηθήματα: €17 ανά καταρτιζόμενο.
 • Για αναλώσιμα υλικά και εφόδια: €28 ανά καταρτιζόμενο.
 • Για διοικητικές δαπάνες: €23 ανά ώρα κατάρτισης.
 1. Έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης μικρής, μέσης και μεγάλης διάρκειας των οποίων βάση αποτελεί το νέο/αναθεωρημένο Πρότυπο του Εκπαιδευτή Διά Βίου Μάθησης - Επίπεδο CyQF/EQF 5 για την εκπαίδευση εκπαιδευτών που αποσκοπούν στην πιστοποίηση των συμμετεχόντων στο επίπεδο 5.
 2. Η πιστοποίηση της Δομής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έγκριση εφαρμογής προγράμματος κατάρτισης.
 3. Κατάργηση της απαίτησης για ηλεκτρονική καταγραφή της κάθε συνάντησης στην περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης εφαρμόζεται με τη μέθοδο της Εξ αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης (ΕΑΗΜ).

Ο Οδηγός του Σχεδίου βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού, στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

3 Νοεμβρίου 2023