Προκήρυξη κενής θέσης Λειτουργού Διοίκησης και Προσωπικού στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Προκήρυξη κενής θέσης Λειτουργού Διοίκησης και Προσωπικού στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)  

Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση μίας κενής θέσης Λειτουργού Διοίκησης και Προσωπικού.  Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού.  Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι A8: €24.618,64 – 25.721,01 – 26.888,07 – 28.084,75 – 29.281,42 – 30.478,09 – 31.674,78 – 32.871,45 – 34.068,12 – 35.264,79 – 36.461,48 – 37.658,15, Α10: €34.283,98 – 35.922,73 –37.561,49 – 39.200,23 – 40.838,98 – 42.477,72 – 44.116,47 – 45.755,23 – 47.393,97, Α11: €40.526,26 – 42.165,01 –43.803,75 – 45.442,50 – 47.081,26 – 48.720,00 – 50.358,75 – 51.997,49 – 53.636,25 (Συνδυασμένες Κλίμακες). 

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.  Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 9(1) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2021 Νόμου του 2021 που αφορά στη μείωση των κλιμάκων εισδοχής.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Λειτουργού Διοίκησης και Προσωπικού, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Α.    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ:

1.    Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα σε σχέση με την εξέταση υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων της Αρχής.

2.    Χειρίζεται θέματα προσωπικού και εργατικών σχέσεων, προβολής και εκδόσεων, δημόσιων και διεθνών σχέσεων, εργασιακού περιβάλλοντος, βιβλιοθήκη, ή/και νομικά θέματα.

3.    Συντάσσει έγγραφα, νομικά ή άλλα, περιλαμβανομένων και πρακτικών συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων Επιτροπών.

4.    Συλλέγει και αναλύει τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες και ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις, μελέτες και υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διάφορων προβλημάτων.

5.    Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Β.    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.    Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Προσωπικού, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law).

    (Σημ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

2.    Ακεραιότητα χαρακτήρα, ευθυκρισία, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία.

3.    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

4.    Πείρα διετούς τουλάχιστον διάρκειας σχετική με τα καθήκοντα της θέσης ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο Β.1. πιο πάνω αποτελεί πλεονέκτημα.

Γ.    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.    Οι υποψήφιοι για τη θέση σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2021, πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή και προφορική εξέταση.  Συγκεκριμένα, πρέπει να παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση η οποία θα περιλαμβάνει:  Τεστ ικανοτήτων (Γλωσσικού, Αριθμητικού και Διαγραμματικού/Επαγωγικού Συλλογισμού) στο οποίο οι υποψήφιοι θα καλούνται να επιλύσουν προβλήματα που απαιτούν κρίση και δυνατότητα λήψης αποφάσεων.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και 40% τουλάχιστον στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή.

Στη γραπτή εξέταση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι θεωρούν ότι ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για διορισμό στην ΑνΑΔ και κατέχουν τα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης για την οποία διεξάγεται η εξέταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποτυχόντες στη γραπτή εξέταση υποψήφιοι ή/και όσοι κριθούν ότι δεν κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και δεν πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη, αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους, από τους επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα κληθεί και σε προφορική εξέταση αριθμός υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, που είναι ίσος με το τριπλάσιο της κενής θέσης που έχει δημοσιευτεί.  Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος, θα κληθούν σε προφορική εξέταση όλοι όσοι έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση.  Νοείται ότι, αν υπάρχουν επιτυχόντες υποψήφιοι που ισοβαθμούν στη γραπτή εξέταση και η βαθμολογία που έχουν πάρει είναι τέτοια, ώστε μόνο μερικοί από αυτούς μπορούν να κληθούν για συμπλήρωση του τριπλάσιου της κενής θέσης, καλούνται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, ανεξάρτητα αν με τον τρόπο αυτό καλείται μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων από το τριπλάσιο της κενής θέσης.

2.    Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή της Ελβετίας, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. 

3.    Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) στην ακόλουθη διεύθυνση: https://vacancies.anad.org.cy/

4.    Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.  Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων ή πείρας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  Τα πρωτότυπα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.  

5.    Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021 στις 13:00 και λήγει την Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021 στις 13:00.  Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση της κενής θέσης.

6.    Αναφορικά με την ημερομηνία και τον τόπο της εξέτασης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.  Επίσης, η ύλη και οι λεπτομέρειες της γραπτής εξέτασης θα δημοσιευτούν στον ημερήσιο τύπο και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

7.    Οι αιτητές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι για να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησής τους, θα πρέπει να αποδεχτούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης διορισμού.  Σε περίπτωση μη αποδοχής, η αίτηση δεν θα εξετάζεται.  Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΑνΑΔ παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της www.anad.org.cy.

8.    Η κατοχή της γνώσης των γλωσσών στο απαιτούμενο, από το Σχέδιο Υπηρεσίας, επίπεδο πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.  Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία της ΑνΑΔ, στο τηλέφωνο 22390321.