Προκήρυξη πέντε κενών θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Προκήρυξη πέντε κενών θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)  

Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση πέντε (5) κενών θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.  Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.  Η δημοσίευση των θέσεων γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2023.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα των θέσεων είναι A2: €15.581,98 – 15.700,06 – 15.963,21 – 16.341,07 – 16.718,94 – 17.096,80 – 17.474,67 – 17.852,54 – 18.230,41 – 18.608,27 – 18.986,14 – 19.368,18 – 19.783,84, Α5: €17.607,74 – 18.237,54 – 18.867,33 – 19.514,60 – 20.211,52 – 20.930,21 – 21.679,03 – 22.481,35 – 23.313,24 – 24.156,61 – 25.040,93 – 25.948,83 – 26.898,61, Α7(ii): €22.986,65 – 23.966,90 – 24.991,99 – 26.052,70 – 27.168,36 – 28.300,35 – 29.432,36 – 30.564,35 – 31.696,34 – 32.828,35 – 33.960,35 – 35.092,35 – 36.224,35 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και το τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 10(1) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2024 Νόμου του 2024 που αφορά τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής.
 
Σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Α.    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ:

1.    Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.

2.    Βοηθά στην οργάνωση και λειτουργία αρχείου.

3.    Ετοιμάζει απλές ή/και τυποποιημένες επιστολές και φροντίζει για την αποστολή τους.

4.    Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέας.

5.    Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

6.    Συλλέγει, ελέγχει, επεξεργάζεται και ταξινομεί στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όταν του ανατίθεται.

7.    Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό.

8.    Παρέχει πληροφορίες σε άτομα που αποτείνονται στην Αρχή.

9.    Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός των γραφείων, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Αρχής.

10.    Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημείωση: 

Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σ’ αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

Β.    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.    Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

2.   Πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις για απόκτηση του πιστοποιητικού ECDL (European Computer Driving Licence) στις ακόλουθες τέσσερις υποχρεωτικές ενότητες: Computing Essentials, Online Essentials, Spreadsheets, Word Processing.

3.    Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

4.    Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Γ.    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.    Οι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2024, πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή και προφορική εξέταση. Συγκεκριμένα, πρέπει να παρακαθήσουν σε γραπτή εξέταση η οποία θα περιλαμβάνει: Τεστ ικανοτήτων (Γλωσσικού, Αριθμητικού και Επαγωγικού/Διαγραμματικού Συλλογισμού), στο οποίο οι υποψήφιοι καλούνται να επιλύσουν προβλήματα που απαιτούν κρίση και δυνατότητα λήψης αποφάσεων.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.

Στη γραπτή εξέταση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι θεωρούν ότι ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για διορισμό στην ΑνΑΔ και κατέχουν τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης για την οποία διεξάγεται η εξέταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποτυχόντες στη γραπτή εξέταση υποψήφιοι ή/και όσοι κριθούν ότι δεν κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και δεν πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη, αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους, από τους επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα κληθεί και σε προφορική εξέταση αριθμός υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, που είναι ίσος με το διπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευθεί. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος, θα κληθούν σε προφορική εξέταση όλοι όσοι έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση. Νοείται ότι, σε περίπτωση επιτυχόντων υποψηφίων οι οποίοι στη γραπτή εξέταση έχουν ισοβαθμήσει και των οποίων η βαθμολογία είναι τέτοια ώστε να μην είναι δυνατόν να κληθούν όλοι σε προφορική εξέταση, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπεται στους Νόμους, ανάλογα με την περίπτωση, καλούνται όλοι οι ισοβαθμήσαντες, ανεξαρτήτως του αριθμού των καλούμενων υποψηφίων.

2.    Οι διοριζόμενοι πρέπει να επιτύχουν- 

(α)    στις εξετάσεις πάνω στις Γενικές Διατάξεις Λειτουργίας της Αρχής, μέσα σε δύο χρόνια ή τέσσερις εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους˙

(β)    στις εξετάσεις πάνω στους περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμους και Κανονισμούς για την Αρχή, μέσα σε δύο χρόνια ή τέσσερις εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι διοριζόμενοι δεν πετύχουν στις πιο πάνω εξετάσεις εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, θα τυγχάνουν εφαρμογής οι Κανονισμοί για κατακράτηση ή/και διακοπή προσαύξησης.

3.    Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

4.    Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή της Ελβετίας, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. 

5.   Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου στην ακόλουθη διεύθυνση: www.anad.org.cy

6.     Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων ή πείρας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.  

7.     Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 5η Ιουλίου 2024 στις 10:00 και λήγει την 2α  Αυγούστου 2024 στις 13:00. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση των κενών θέσεων.

8.    Αναφορικά με την ημερομηνία και τον τόπο της εξέτασης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Επίσης, η ύλη και οι λεπτομέρειες της γραπτής εξέτασης θα δημοσιευτούν στον ημερήσιο τύπο και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

9.    Οι αιτητές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι για να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησής τους, πρέπει να αποδεχτούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης διορισμού. Σε περίπτωση μη αποδοχής, η αίτηση δεν θα εξετάζεται. Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΑνΑΔ παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της www.anad.org.cy.

10.    Η κατοχή της γνώσης των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο Β.4. πιο πάνω, πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέσω αποδεκτών τεκμηρίων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία της ΑνΑΔ, στα τηλέφωνα 22390345 και 22390343. 

5 Ιουλίου 2024