Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στην Αρχη Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) οι οποίοι θα εκτελούν καθήκοντα Λειτουργού
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στην Αρχη Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) οι οποίοι θα εκτελούν καθήκοντα Λειτουργού  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν. 70(I)/2016], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τεσσάρων (4) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11), οι οποίοι θα εκτελούν καθήκοντα Λειτουργού.

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 6 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης ακόμα 6 μηνών.  Στη βασική αμοιβή προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Περαιτέρω σημειώνεται ότι, οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα απασχολούνται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο Προϋπολογισμό της ΑνΑΔ. 

Α.   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ:

1.   Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο θα τοποθετηθεί.

2.   Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται και     διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

3.  Μελετά και αναλύει τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει υπομνήματα, σημειώματα, εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά και υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διάφορων προβλημάτων.

4.   Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Β.   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.   Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:  
Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο επιπέδου Master)

ή

   Μέλος οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

2.   Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

3.   Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

Γ.   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.  Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή της Ελβετίας, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. 

2.  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου στην ακόλουθη διεύθυνση: www.anad.org.cy

3.   Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.  Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών κ.ά.).  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με χρονική αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο κλπ.) και τον ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση σχετικής πείρας.  Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων ή πείρας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

4.  Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 στις 13:00 και λήγει την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024 στις 13:00.  Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση των θέσεων.
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

 

Α/Α

Προσόντα/Πείρα

Μονάδες

Παρατηρήσεις

1.

Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) σε οποιοδήποτε θέμα.

5

Υποψήφιοι που κατέχουν διδακτορικά διπλώματα, θα λαμβάνουν πέντε μονάδες για κάθε διδακτορικό δίπλωμα.

2.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σ’ οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στην παράγραφο Β.1 πιο πάνω ή/και μέλος οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο

4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Υποψήφιοι που κατέχουν μεταπτυχιακά διπλώματα σε θέματα που εμπίπτουν στα απαιτούμενα προσόντα (παράγραφος Β.1), θα λαμβάνουν τέσσερις μονάδες για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα.

 

Υποψήφιοι που κατέχουν οποιαδήποτε άλλα μεταπτυχιακά διπλώματα σε θέματα που δεν εμπίπτουν στα απαιτούμενα προσόντα (παράγραφος Β.1), θα λαμβάνουν δύο μονάδες για κάθε μεταπτυχιακό.

 

Υποψήφιος που είναι μέλος οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο θα λαμβάνει 2 μονάδες.

3.

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα στην  παράγραφο Β.1 πιο πάνω.

3

 

 

 

 

1

Υποψήφιοι που κατέχουν πτυχία σε θέματα που εμπίπτουν στα απαιτούμενα προσόντα (παράγραφος Β.1), θα λαμβάνουν τρεις μονάδες για κάθε πτυχίο.

 

Υποψήφιοι που κατέχουν οποιαδήποτε άλλα πτυχία σε θέματα που δεν εμπίπτουν στα απαιτούμενα προσόντα (παράγραφος Β.1), θα λαμβάνουν μία μονάδα για κάθε πτυχίο.

4.

Αποδεδειγμένη/Τεκμηριωμένη πείρα σχετική με τα απαιτούμενα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης.

3

0,25 μονάδα για κάθε ένα συμπληρωμένο μήνα με ανώτατο όριο τους 12 μήνες και τις 3 μονάδες

 

Αξιολόγηση και κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας ισοβαθμούντων αιτητών:

 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.  Ο Πίνακας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Στις περιπτώσεις όπου, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την κατανομή των προβλεπόμενων μονάδων, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια, προκύπτουν αιτητές με ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται με βάση το< Επίπεδο Προσόντων (δηλ. πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατατάσσεται ο κάτοχος διδακτορικού τίτλου, δεύτερος ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, κ.ο.κ.).  Σε περίπτωση που υπάρχει και πάλι ισοβαθμία, προτεραιότητα θα έχει ο μεγαλύτερος σε ηλικία αιτητής.

 

Οι αιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της σειράς κατάταξής τους στον Πίνακα, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα δημοσίευσής του.  Η ένσταση θα εξεταστεί και θα δημοσιευτεί ο τελικός Πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται τα πρόσωπα τα οποία θα κριθούν ότι δύνανται να προσληφθούν με σύμβαση ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.

 

Η ΑνΑΔ, σύμφωνα με τον Πίνακα που καταρτίστηκε, θα προχωρήσει γραπτώς σε προσφορά εργοδότησης στους επιλεγέντες υποψηφίους, οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της προσφοράς εργοδότησης.

 

Εάν υπάρξει αρνητική ή καθόλου απάντηση, η ΑνΑΔ θα προχωρήσει στην πρόσληψη του επόμενου, βάσει της σειράς κατάταξης στον Πίνακα, υποψηφίου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία της ΑνΑΔ, στο τηλέφωνο 22390343.


 

14 Φεβρουαρίου 2024