Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων για εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από άνεργους – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24 Απριλίου 2023
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων για εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από άνεργους – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24 Απριλίου 2023  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ανέργους στο πλαίσιο του Σχεδίου «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων».

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης στους ανέργους για εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας.  Με τη συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης διευρύνονται οι προοπτικές για επανένταξη και καλύτερη ενσωμάτωση των ανέργων στην απασχόληση.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 100 ώρες και υλοποιείται από Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), το οποίο έχει επιλεγεί μετά από σχετικό διαγωνισμό.

Για κάθε άνεργο που συμμετέχει στο πρόγραμμα καταβάλλονται τα ακόλουθα:

(α)  Επίδομα κατάρτισης ύψους €5 ανά ώρα κατάρτισης, δηλαδή €500 ανά καταρτιζόμενο για το σύνολο της κατάρτισης.

(β)  Επίδομα οδοιπορικών και άλλων εξόδων ύψους €8 ανά ημέρα, για μετακίνηση εντός επαρχίας ή για απόσταση μικρότερης από 25 χιλιόμετρα από τον χώρο διαμονής του συμμετέχοντα.  Το επίδομα αυξάνεται στα €12 ανά ημέρα στην περίπτωση μετακίνησης εκτός επαρχίας ή απόστασης ίσης ή μεγαλύτερης από 25 χιλιόμετρα από τον χώρο διαμονής του συμμετέχοντα.

(γ)  Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και στο ΓεΣΥ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.  Επίσης, η ΑνΑΔ ασφαλίζει τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε όλες τις επαρχίες, ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ανέργους.

Στα προγράμματα κατάρτισης δικαιούνται να συμμετάσχουν άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής τους στα προγράμματα.  Άνεργοι που κατέχουν προηγούμενη εργασιακή πείρα στον ξενοδοχειακό τομέα, τα τελευταία δύο χρόνια πριν την έναρξη της πρόσκλησης έχουν προτεραιότητα.

Για τη συμμετοχή των ανέργων ισχύουν προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια όπως αυτά αναλύονται στο έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες» για τα συγκεκριμένα προγράμματα στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση www.anad.org.cy.  Η μοριοδότηση και επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και προϋποθέσεις όπως αυτά αναλύονται στο πιο πάνω έγγραφο. Υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, για διαπίστωση κατά πόσον επιδεικνύουν κλίση/έφεση προς το συγκεκριμένο αντικείμενο και ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα.  Συνεντεύξεις για επιλογή των υποψηφίων θα γίνουν σε κάθε επαρχία.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 μέχρι τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00 μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ στη διεύθυνση https://russian.anad.org.cy/.  Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τον Ανάδοχο της Σύμβασης, CDA College Pafos Ltd στα τηλέφωνα 26600069 ή 99934634, ή από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση https://russian.anad.org.cy/ ή να απευθύνονται στον Λειτουργό Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300.

Η ΑνΑΔ δύναται να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της παρούσας πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της.

 

20 Μαρτίου 2023