ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)
 • SHOW ON EXTRANET
 • Not Featured
 • wcmadmin
 • wcmadmin
 • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει πρόσκληση προς ενδιαφερόμενα άτομα για υποβολή αιτήσεων για έγκρισή τους ...

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει πρόσκληση προς ενδιαφερόμενα άτομα για υποβολή αιτήσεων για έγκρισή τους ως Αξιολογητών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ).

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκρισή του στους ακόλουθους ρόλους:

 • Αξιολογητής ΚΕΚ
 • Αξιολογητής ΔΕΚ:
 • Αξιολογητής κτηριακής υποδομής ΔΕΚ
 • Θεματικός αξιολογητής ΔΕΚ

Η υποβολή αίτησης για την απόκτηση του αντίστοιχου ρόλου γίνεται στην ψηφιακή πύλη της ΑνΑΔ «Ερμής», στην οποία οι χρήστες έχουν πρόσβαση τόσο μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ (www.anad.org.cy) όσο και απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ermis.anad.org.cy.  Σημειώνεται ότι, πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η εγγραφή του αιτητή, ως φυσικό πρόσωπο, στην ψηφιακή πύλη «Ερμής».  Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 14:00.

Κάθε αίτηση εξετάζεται αμέσως μετά την υποβολή της.  Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι αιτήσεις έχουν κριθεί συμβατές, δηλαδή ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα, καλούνται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης.  Όσοι συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης εγκρίνονται και καλούνται για υπογραφή συμφωνίας με την ΑνΑΔ για σκοπούς ανάθεσης αξιολογήσεων.

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) είναι φορέας που διαθέτει την ικανότητα, τους πόρους και τη διοικητική υποδομή για παροχή επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης.  Στα ΚΕΚ περιλαμβάνονται τόσο ιδρύματα/οργανισμοί κατάρτισης όσο και εκπαιδευτικά κέντρα επιχειρήσεων

Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) είναι κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή που είναι κατάλληλη για παροχή επαγγελματικής κατάρτισης.  Στις ΔΕΚ περιλαμβάνονται τόσο χώροι ιδρυμάτων/οργανισμών κατάρτισης ή/και επιχειρήσεων, όσο και χώροι ξενοδοχείων ή συνεδριακών κέντρων.  Οι ΔΕΚ αναφέρονται τόσο σε αίθουσες διδασκαλίας με γενικό εξοπλισμό όσο και σε εργαστήρια με εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Οι Αξιολογητές ΚΕΚ αξιολογούν το ανθρώπινο δυναμικό, την ικανότητα οργάνωσης και υλοποίησης της κατάρτισης και τη διοικητική υποδομή, φορέων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως ΚΕΚ.

Οι Αξιολογητές κτηριακής υποδομής ΔΕΚ αξιολογούν τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, τους χώρους εκτόνωσης και τους χώρους υγιεινής φορέων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως ΔΕΚ.

Οι Θεματικοί Αξιολογητές ΔΕΚ αξιολογούν φορείς που διαθέτουν αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια τα οποία εξειδικεύονται σε συγκεκριμένο θεματικό τομέα και επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως ΔΕΚ.

Απαιτούμενα προσόντα Αξιολογητών ΚΕΚ

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε αντικείμενο (περιλαμβάνεται και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος).
 • Τουλάχιστον δέκα χρόνια συναφής επαγγελματική πείρα στην εκπαίδευση ή/και την κατάρτιση, ή/και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Πιστοποίηση ως Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Απαιτούμενα προσόντα Αξιολογητών κτηριακής υποδομής ΔΕΚ

 • Ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.), στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής ή/και Αρχιτεκτονικής.

Απαιτούμενα προσόντα Θεματικών Αξιολογητών ΔΕΚ

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε συναφές με τον τομέα εξειδίκευσης της ΔΕΚ αντικείμενο (περιλαμβάνεται και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος).
 • Τουλάχιστον δέκα χρόνια επαγγελματική πείρα συναφής με τον τομέα εξειδίκευσης της ΔΕΚ.
 • Πιστοποίηση ως Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εξετάσουν τους ακόλουθους Οδηγούς Πολιτικής και Διαδικασιών στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300 και την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

 

23 Ιουλίου 2021