Αλλαγές σε Οδηγούς Πολιτικής και Διαδικασιών των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αλλαγές σε Οδηγούς Πολιτικής και Διαδικασιών των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει ότι, εξαιτίας της λειτουργίας του Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (στο εξής «Σύστημα ΕΕΚΕ»), αναθεωρήθηκε το έντυπο ΣΕ «Στοιχεία Εργοδότη», το οποίο αφορά όλα τα Σχέδια της ΑνΑΔ, και έγιναν αλλαγές στους Οδηγούς Πολιτικής και Διαδικασιών των πιο κάτω Σχεδίων, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022:

 

  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη
  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 τίθεται σε εφαρμογή το Σύστημα ΕΕΚΕ και από την ημερομηνία αυτή, βάσει του άρθρου 17(5) των περί Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 έως 2020, κάθε Αρμόδια Αρχή που παραχωρεί ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) (στο εξής «ΕΗΣ») οφείλει να καταχωρίζει στο Σύστημα ΕΕΚΕ τις ΕΗΣ που προτίθεται να χορηγήσει σε μία οντότητα.

 

Κατά την καταχώριση, θα διενεργείται από το Σύστημα ΕΕΚΕ αυτόματος έλεγχος των ΕΗΣ τις οποίες έλαβε ή κατέστη δικαιούχος να λάβει από όλες τις Αρμόδιες Αρχές, η ενιαία επιχείρηση στην οποία ανήκει η οντότητα κατά την υπό εξέταση τριετία.

 

Ως αποτέλεσμα προκύπτουν οι ακόλουθες αλλαγές στις διαδικασίες της ΑνΑΔ:

 

 

1.       Συμπλήρωση του νέου Εντύπου ΣΕ «Στοιχεία Εργοδότη»

 

Κάθε εργοδότης ο οποίος είναι δικαιούχος ΕΗΣ και συνιστά τμήμα Ενιαίας Επιχείρησης πρέπει να δηλώσει ενυπόγραφα τα στοιχεία όλων των επιχειρήσεων που αποτελούν την Ενιαία Επιχείρηση, ανεξάρτητα αν αυτές συνεργάζονται ή δεν συνεργάζονται με την ΑνΑΔ.

 

Επισημαίνεται ότι το νέο Έντυπο ΣΕ «Στοιχεία Εργοδότη» συμπληρώνεται από όλους τους εργοδότες που συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης σε περίπτωση που αυτό δεν υποβλήθηκε κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες στο πλαίσιο οποιουδήποτε Σχεδίου της ΑνΑΔ ή όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του εντύπου από την προηγούμενη υποβολή του.

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, ο κάθε εργοδότης που συμμετέχει σε Πολυεπιχειρησιακό Πρόγραμμα (Σύνηθες ή Ζωτικής Σημασίας) οφείλει να συμπληρώσει και να παραδώσει στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) το νέο Έντυπο ΣΕ «Στοιχεία Εργοδότη».

 

 

2.       Αποστολή της «Βεβαίωσης Χορήγησης Ενίσχυσης» στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις

 

Οι ΕΗΣ καταχωρίζονται στο Σύστημα ΕΕΚΕ από την ΑνΑΔ και εκδίδεται, μέσω αυτού, σχετική «Βεβαίωση Χορήγησης Ενίσχυσης» (στο εξής «Βεβαίωση»), η οποία θα αποστέλλεται στους εργοδότες που συμμετέχουν στα Σχέδια της ΑνΑΔ.

 

Για τα Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης η Βεβαίωση θα αποστέλλεται με την επιστολή έγκρισης από την ΑνΑΔ.

 

Για τα Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για καταβολή χορηγήματος αποστέλλονται από την ΑνΑΔ στο ΚΕΚ, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, οι Βεβαιώσεις που εκδόθηκαν από το Σύστημα ΕΕΚΕ.  Το ΚΕΚ είναι υποχρεωμένο να προωθήσει τις Βεβαιώσεις αυτές στις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατάρτισης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

 

23 Δεκεμβρίου 2021