Αναθεώρηση προνοιών του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αναθεώρηση προνοιών του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει για την αναθεώρηση προνοιών του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) οι οποίες έχουν άμεση ισχύ.

Η αναθεώρηση των προνοιών του ΣΕΠ αφορά κυρίως στα ακόλουθα:

  1. Διαφοροποίηση των προϋποθέσεων έγκρισης Κέντρου Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) με την παροχή δυνατότητας έγκρισης εξειδικευμένων εγκαταστάσεων, οι οποίες βρίσκονται σε δομές που δεν είναι πιστοποιημένες ως ΔΕΚ, σε τομείς ανάλογους με τα επαγγελματικά πεδία στα οποία επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί το ΚΑΕΠ για αξιολόγηση επαγγελματικών προσόντων υποψηφίων.
  2. Παροχή δυνατότητας διαμόρφωσης ομάδας υποψηφίων για αξιολόγηση μέχρι και πέντε (5) ατόμων ανά ομάδα.
  3. Αύξηση των αμοιβών των ΚΑΕΠ ανάλογα με το Πρότυπο Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) και τον αριθμό υποψηφίων στην ομάδα υποψηφίων για αξιολόγηση.
  4. Αύξηση των αμοιβών των Αξιολογητών Επαγγελματικών Προσόντων από €50 ανά ώρα αξιολόγησης σε €60 ανά ώρα αξιολόγησης.
  5. Παροχή δυνατότητας επαναξιολόγησης υποψηφίων σε ξεχωριστές ομάδες που αφορούν μόνο επαναξιολόγηση στα ΠΕΠ του «Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης – 5» και του «Εκπαιδευτή Δια Βίου Μάθησης – 5», ακόμα και σε διαφορετικό ΚΑΕΠ από το ΚΑΕΠ στο οποίο είχαν αρχικά αξιολογηθεί.  Τα ΚΑΕΠ θα αμείβονται για τις επαναξιολογήσεις των υποψηφίων σε ξεχωριστές ομάδες. 

Επίσης η ΑνΑΔ ενημερώνει ότι από την 1η  Ιανουαρίου 2024 και μετά η υποβολή αιτήσεων υποψηφίων για αξιολόγηση και πιστοποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων στο πλαίσιο του ΣΕΠ θα γίνεται με βάση τα νέα ΠΕΠ τα οποία αντιστοιχούν σε υφιστάμενα ΠΕΠ.

Επισημαίνεται ότι εγκεκριμένα ΚΑΕΠ και εγκεκριμένοι Αξιολογητές Επαγγελματικών Προσόντων για υφιστάμενα ΠΕΠ έχουν τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών τους με βάση τις αναθεωρημένες πρόνοιες του ΣΕΠ, καθώς και τα νέα ΠΕΠ, νοουμένου ότι έχουν υπογράψει σχετική Συμφωνία με την ΑνΑΔ.

Οι Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών (Οδηγοί) για την λειτουργία του ΣΕΠ είναι οι ακόλουθοι:

Οι Οδηγοί βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού, στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

24 Οκτωβρίου 2023