Τελικός Πίνακας Κατάταξης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Θέσεις Λειτουργού
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Θέσεις Λειτουργού  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), ανακοινώνει τον τελικό πίνακα των υποψηφίων, με σειρά κατάταξης για απασχόληση τεσσάρων (4) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11), οι οποίοι θα εκτελούν καθήκοντα Λειτουργού για περίοδο διάρκειας έξι (6) μηνών με δικαίωμα ανανέωσης ακόμα έξι (6) μηνών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

Αριθμός αίτησης

Μονάδες βάσει κριτηρίων αξιολόγησης

1

1003450

18

2

1003523

14,75

3

1003353

13

4

1003504

12

5

1003352

12

6

1003563

12

7

1003511

10

8

1003561

10

9

1003426

10

10

1003560

10

11

1003420

10

12

1003467

10

13

1003392

10

14

1003499

10

15

1003387

10

16

1003336

9,75

17

1003545

9

18

1003559

9

19

1003397

9

20

1003534

9

21

1003452

9

22

1003356

8

23

1003532

8

24

1003332

8

25

1003421

8

26

1003496

8

27

1003345

8

28

1003360

8

29

1003485

7

30

1003518

7

31

1003548

7

32

1003466

7

33

1003465

7

34

1003531

7

35

1003411

7

36

1003441

7

37

1003514

7

38

1003412

7

39

1003371

7

40

1003491

6

41

1003380

6

42

1003541

6

43

1003448

6

44

1003341

6

45

1003550

6

46

1003470

5

47

1003376

5

48

1003457

5

49

1003418

5

50

1003403

5

51

1003445

5

52

1003338

5

53

1003395

5

54

1003405

5

55

1003414

5

56

1003503

5

57

1003386

5

58

1003502

5

59

1003458

5

60

1003394

5

61

1003398

5

62

1003475

4,5

63

1003407

3

64

1003463

3

65

1003494

3

66

1003507

3

67

1003488

3

68

1003334

3

69

1003377

3

70

1003556

3

71

1003527

3

72

1003498

3

73

1003401

3

74

1003344

3

 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης υπόκεινται σε επαλήθευση μέσω πρωτότυπων πιστοποιητικών που δυνατόν να ζητηθούν για έλεγχο. Με βάση τη σχετική νομοθεσία, στον πιο πάνω πίνακα κατάταξης υποψηφίων περιλαμβάνονται πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν αίτηση για πρόσληψη ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου για την πιο πάνω θέση και οι οποίοι ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα τα οποία καθορίστηκαν στη σχετική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. γνωστοποίησης 5611 ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2024 και έχουν μοριοδοτηθεί με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά καθορίστηκαν στη δημοσίευση.

 

25 Ιουνίου 2024