Υποβολή αιτήσεων για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης για το Α’ Εξάμηνο 2021
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Υποβολή αιτήσεων για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης για το Α’ Εξάμηνο 2021  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) υπενθυμίζει ότι η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για έγκριση προδιαγραφών και εφαρμογών προγραμμάτων κατάρτισης για τα Σχέδια «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη» και «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών», καθώς και προγραμμάτων κατάρτισης για το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας» για εφαρμογή μέσα στο Α’ Εξάμηνο 2021 είναι η 15η Οκτωβρίου 2020.

Υπενθυμίζεται περαιτέρω ότι έχουν εγκριθεί νέα Θεματολόγια, τα οποία ισχύουν για την περίοδο 2021-2022.  Ως εκ τούτου, όλες οι προδιαγραφές που βρίσκονται σε ισχύ λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Αναμένεται ότι τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) θα υποβάλουν αιτήσεις που θα αφορούν μόνο προγράμματα που θεωρούν ότι είναι εφικτή η υλοποίησή τους μέσα στο Α’ Εξάμηνο 2021.  Σημειώνεται ότι ο βαθμός υλοποίησης λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για τον καθορισμό του μέγιστου αριθμού εφαρμογών προγραμμάτων κατάρτισης σε επόμενα εξάμηνα.  Η υποβολή αιτήσεων με φειδώ και αυτοσυγκράτηση ως προς τον αριθμό προδιαγραφών και προγραμμάτων, θα επιτρέψει την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και ενημέρωσης των ΚΕΚ.  Εννοείται ότι αιτήσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων σε μεταγενέστερα εξάμηνα θα υποβληθούν αργότερα, εντός των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων για τα συγκεκριμένα εξάμηνα.

Τέλος, για διευκόλυνση της ποιοτικής σχεδίασης των προδιαγραφών των προγραμμάτων κατάρτισης και της ορθής και πλήρους συμπλήρωσης των εντύπων, επισημαίνεται ότι έχουν αναθεωρηθεί τα ακόλουθα έντυπα:

  • ΑΙΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ [Έντυπο 3(ΠΕ)] για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη.
  • ΑΙΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ [Έντυπο 3(ΣΠ)] για τα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών.

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τη διατύπωση των στόχων ως μαθησιακών αποτελεσμάτων με διασύνδεσή τους με το σύστημα αξιολόγησης (εισαγωγή τους με κατάλληλα ρήματα και διαχωρισμός σε στόχους γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, ώστε να είναι μετρήσιμοι ή/και παρατηρήσιμοι), τον διαχωρισμό και καθορισμό μεθόδων, τεχνικών, μέσων, υλικών και διαρρύθμισης του χώρου κατάρτισης, καθώς επίσης και την πλήρη περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης.

Τα αναθεωρημένα έντυπα ισχύουν για την υποβολή των προδιαγραφών για το Α΄ Εξάμηνο 2021.  Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν στα αναθεωρημένα έντυπα δεν θα εξεταστούν.

Για διευκρινίσεις τα ΚΕΚ παρακαλούνται να απευθύνονται στον αρμόδιο λειτουργό του κάθε ΚΕΚ ή στον Λειτουργό Εξυπηρέτησης Κοινού στο τηλέφωνο 22390300.

 

 

25 Σεπτεμβρίου 2020

Σχετικά Έγγραφα