ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)»,

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)», προγραμματική περίοδος 2014-2020, ανακοινώνει πρόσκληση προς ενδιαφερόμενα άτομα για υποβολή αιτήσεων για έγκρισή τους ως Αξιολογητών Επαγγελματικών Προσόντων (στο εξής «Αξιολογητές») σε συγκεκριμένα επαγγελματικά πεδία.  Τα επαγγελματικά πεδία, στα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση, παρουσιάζονται σε πίνακα στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκρισή του στον ρόλο του Αξιολογητή.  Η υποβολή αίτησης για την απόκτηση του ρόλου γίνεται στην ψηφιακή πύλη της ΑνΑΔ «Ερμής», στην οποία οι χρήστες έχουν πρόσβαση τόσο μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ (www.anad.org.cy) όσο και απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ermis.anad.org.cy.  Σημειώνεται ότι, πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η εγγραφή του αιτητή, ως φυσικό πρόσωπο, στην ψηφιακή πύλη «Ερμής».  Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Κάθε αίτηση εξετάζεται αμέσως μετά την υποβολή της.  Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι αιτήσεις έχουν κριθεί συμβατές, δηλαδή ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα, καλούνται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης.  Όσοι συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης εγκρίνονται και καλούνται για υπογραφή συμφωνίας με την ΑνΑΔ για σκοπούς ανάθεσης αξιολογήσεων επαγγελματικών προσόντων υποψηφίων, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα σχετικών αιτήσεων.  Η συμφωνία θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024.

 

Τα κριτήρια έγκρισης των Αξιολογητών για τα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) στους διάφορους τομείς, οι σχετικές επεξηγήσεις για τα απαιτούμενα προσόντα και την επαγγελματική πείρα, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται στον  Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών «Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ):  Αξιολογητές Επαγγελματικών Προσόντων», τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εξετάσουν προσεκτικά.

Σημειώνεται ότι ισχύουν τα ακόλουθα ασυμβίβαστα αναφορικά με την απόκτηση του ρόλου του Αξιολογητή:

  • Άτομα που εργοδοτούνται σε φορέα που έχει εγκριθεί ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) δεν μπορούν να οριστούν ως Αξιολογητές για διενέργεια αξιολόγησης σε αυτό.
  • Οι Αξιολογητές δεν μπορούν να επενεργούν ως εκπαιδευτές στο πλαίσιο Σχεδίων της ΑνΑΔ, σε θέμα σχετικό με το ΠΕΠ στο οποίο διενεργούν αξιολογήσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας που έχουν υπογράψει με την ΑνΑΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300 και την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

 

27 Ιουλίου 2021