ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΚΑΕΠ)
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΚΑΕΠ)  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)», προγραμματική περίοδος 2014- 2020, ανακοινώνει πρόσκληση προς ενδιαφερόμενα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (στο εξής «ΚΕΚ») για υποβολή αιτήσεων για έγκρισή τους ως Κέντρων Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (στο εξής «ΚΑΕΠ») σε συγκεκριμένα επαγγελματικά πεδία. Τα επαγγελματικά πεδία, στα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση, παρουσιάζονται σε πίνακα στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.

Η υποβολή αίτησης από τα ΚΕΚ για την απόκτηση του ρόλου ΚΑΕΠ γίνεται στην ψηφιακή πύλη της ΑνΑΔ «Ερμής», στην οποία οι χρήστες έχουν πρόσβαση τόσο μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ (www.anad.org.cy) όσο και απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ermis.anad.org.cy. Σημειώνεται ότι, πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η εγγραφή του αιτητή ως οντότητας και η απόκτηση του ρόλου ΚΕΚ.

Κάθε αίτηση εξετάζεται αμέσως μετά την υποβολή της. Τα ΚΕΚ, των οποίων οι αιτήσεις έχουν κριθεί συμβατές, καλούνται να συμμετάσχουν με τους συντελεστές τους σε πρόγραμμα κατάρτισης. Όσα ΚΕΚ συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης εγκρίνονται και καλούνται για υπογραφή συμφωνίας με την ΑνΑΔ για λειτουργία ως ΚΑΕΠ. Η συμφωνία θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Οι προϋποθέσεις έγκρισης ενός φορέα ως ΚΑΕΠ για τα επαγγελματικά πεδία στους διάφορους τομείς, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών «Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ): Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ)», τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εξετάσουν προσεκτικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300 και την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

27 Ιουλίου 2021

Σχετικά Έγγραφα