Αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για τα Σχέδια «Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο» και «Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (Κρατικές Ενισχύσεις)», με ισχύ από την 1η Απριλίου 2023
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για τα Σχέδια «Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο» και «Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (Κρατικές Ενισχύσεις)», με ισχύ από την 1η Απριλίου 2023  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει για την αναθεώρηση προνοιών των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για τα Σχέδια «Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο» και «Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (Κρατικές Ενισχύσεις)» (στο εξής «Σχέδια»), οι οποίες τίθενται σε ισχύ για αιτήσεις εργοδοτών για έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης, οι οποίες υποβάλλονται από την 1η Απριλίου 2023 και μετά.

Οι διαφοροποιήσεις των προνοιών του κάθε Σχεδίου αφορούν στον υπολογισμό χορηγήματος και συγκεκριμένα στην επιλέξιμη δαπάνη για το ωριαίο κόστος προσωπικού καταρτιζομένων, το οποίο καθορίζεται ως ακολούθως:

  • Για προγράμματα που κατατάσσονται στο επίπεδο επιχορήγησης 1:  €10
  • Για προγράμματα που κατατάσσονται στο επίπεδο επιχορήγησης 2:  €15

Τα αποδεικτικά στοιχεία, σε σχέση με την επιλέξιμη δαπάνη του κόστους προσωπικού καταρτιζομένων, τα οποία χρειάζεται να συνοδεύουν την αίτηση για καταβολή χορηγήματος είναι:

  • Απόδειξη πληρωμής των εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους μήνες μέσα στους οποίους εφαρμόστηκε το πρόγραμμα κατάρτισης.
  • Το έγγραφο «Εργοδότηση» με τα στοιχεία του κάθε καταρτιζόμενου, το οποίο μπορεί να εξαχθεί από το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ως συνέπεια δεν απαιτείται πλέον η υποβολή των δελτίων μισθοδοσίας των καταρτιζομένων.

Οι Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών των δύο Σχεδίων βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

30 Μαρτίου 2023