Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)  

Το Έργο «Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Μέσω της λειτουργίας του ΣΕΠ αξιολογείται και

Το Έργο «Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Μέσω της λειτουργίας του ΣΕΠ αξιολογείται και πιστοποιείται η ικανότητα ενός ατόμου να ολοκληρώσει συγκεκριμένη εργασία με βάση ένα Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος (ΠΕΠ), σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/και σε συνθήκες προσομοίωσης.

Η αξιολόγηση γίνεται σε εγκεκριμένα Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) από διμελείς ομάδες εγκεκριμένων αξιολογητών, με βάση το εγκεκριμένο ΠΕΠ και σύμφωνα με καθορισμένες μεθόδους αξιολόγησης που διασφαλίζουν διαφάνεια, εγκυρότητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα καθώς και την εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης.

Τα Πιστοποιητικά των Επαγγελματικών Προσόντων που απονέμονται στους επιτυχόντες είναι ενταγμένα στο Κυπριακό Πλαίσιο Προσόντων (CyQF), που είναι συσχετισμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), αποτελούν αξιόπιστα και έγκυρα εφόδια για επαγγελματική σταδιοδρομία και επιπρόσθετα διευκολύνουν την κινητικότητα των κατόχων τους εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Μέσω της επικύρωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της προηγούμενης μάθησης και της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων διευκολύνεται η εξασφάλιση εργασίας στους ανέργους και αδρανείς και η ανέλιξη των εργοδοτουμένων. Πρόσθετα, οι επιχειρήσεις που προωθούν την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των εργοδοτουμένων τους επιτυγχάνουν την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους και κατά συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης.

Για τη συνέχιση της λειτουργίας του ΣΕΠ ανανεώθηκαν οι Συμφωνίες των εγκεκριμένων ΚΑΕΠ και Αξιολογητών που επιθυμούν να συνεχίσουν την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ανανέωση των Συμφωνιών αφορά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31η Αυγούστου 2021, έτσι ώστε η λειτουργία των ΚΑΕΠ και η παροχή υπηρεσιών  αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων από τους Αξιολογητές να συνεχίσει απρόσκοπτα.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ΣΕΠ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους λειτουργούς της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390290 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.

 

Διαβάστε περισσότερα