Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026  

Πρόσθετα με τη λειτουργία των υφιστάμενων Σχεδίων και δραστηριοτήτων της, η ΑνΑΔ πρόκειται να εφαρμόσει τα ακόλουθα τέσσερα νέα έργα, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026:

Πρόσθετα με τη λειτουργία των υφιστάμενων Σχεδίων και δραστηριοτήτων της, η ΑνΑΔ πρόκειται να εφαρμόσει τα ακόλουθα τέσσερα νέα έργα, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026:

1. Προγράμματα κατάρτισης για απασχολούμενους και ανέργους για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων

Στόχος είναι η απόκτηση νέων και η αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου (απασχολούμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και άνεργοι), μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από ΚΕΚ.

2. Προγράμματα κατάρτισης για απασχολούμενους και ανέργους για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία

Στόχος είναι η απόκτηση νέων και η αναβάθμιση υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων από απασχολούμενους (απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα και αυτοαπασχολούμενοι) που βρίσκονται σε επαγγέλματα ή τομείς της πράσινης οικονομίας ή από ανέργους που επιθυμούν να εργαστούν σε επαγγέλματα ή τομείς της πράσινης οικονομίας, μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από ΚΕΚ.

3. Προγράμματα κατάρτισης για απασχολούμενους και ανέργους για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γαλάζια οικονομία

Στόχος είναι η απόκτηση νέων και η αναβάθμιση υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων από απασχολούμενους (απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα και αυτοαπασχολούμενοι) που βρίσκονται σε επαγγέλματα ή τομείς της γαλάζιας οικονομίας, ή από ανέργους που επιθυμούν να εργαστούν σε επαγγέλματα ή τομείς της γαλάζιας οικονομίας, μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από ΚΕΚ.

4.Προγράμματα κατάρτισης ανέργων για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας

Στόχος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, καθώς και δημιουργίας και λειτουργίας επιχείρησης από ανέργους, με έμφαση στις γυναίκες, ηλικίας μέχρι 55 χρονών με ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση, μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από ΚΕΚ.