Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)  

Το Έργο «Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

Το Έργο «Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.  Μέσω της λειτουργίας του ΣΕΠ αξιολογείται και πιστοποιείται η ικανότητα ενός ατόμου να ολοκληρώσει συγκεκριμένη εργασία με βάση ένα Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος (ΠΕΠ), σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/και σε συνθήκες προσομοίωσης.

Η αξιολόγηση διοργανώνεται από εγκεκριμένα Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) και διενεργείται από διμελείς ομάδες εγκεκριμένων Αξιολογητών Επαγγελματικών Προσόντων, με βάση το εγκεκριμένο ΠΕΠ και σύμφωνα με καθορισμένες μεθόδους αξιολόγησης που διασφαλίζουν διαφάνεια, εγκυρότητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα καθώς και την εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης.

Με τη συγκυρία της λήξης των συμφωνιών των ΚΑΕΠ και των Αξιολογητών στις 31 Αυγούστου 2021 και της έναρξης της λειτουργίας της νέας ψηφιακής πύλης  της ΑνΑΔ «Ερμής» ετοιμάστηκαν νέοι Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών ξεχωριστά για τα ΚΑΕΠ και τους Αξιολογητές Επαγγελματικών Προσόντων, στους οποίους περιλαμβάνονται αναθεωρημένες πρόνοιες, οι οποίες στοχεύουν στην βελτίωση της λειτουργίας του ΣΕΠ και της ενίσχυσης της ποιότητας της διαδικασίας αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων.  Οι Οδηγοί περιέχουν πληροφορίες για την ψηφιακή πύλη «Ερμής», τα κριτήρια και τη διαδικασία έγκρισης αιτήσεων των ενδιαφερομένων, καθώς και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του ΣΕΠ.

Οι αναθεωρημένες πρόνοιες στον Οδηγό των ΚΑΕΠ αφορούν κυρίως τη δυνατότητα ανάληψης της υποχρέωσης για τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των υποψηφίων, καθώς και την διενέργεια εσωτερικύ ελέγχου από πρόσωπα που υποδεικνύει το ΚΑΕΠ, τα οποία ικανοποιούν καθορισμένα κριτήρια. Οι αναθεωρημένες πρόνοιες στον Οδηγό των Αξιολογητών αφορούν κυρίως τη διαφοροποίηση στα κριτήρια έγκρισης αξιολογητών, τα οποία απλοποιούνται. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην σχετική επαγγελματική πείρα των ενδιαφερομένων και καταργείται η απαίτηση οι Αξιολογητές να είναι πιστοποιημένοι ΕΕΚ, εξαιρουμένων των Αξιολογητών στο ΠΕΠ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Πρόσθετα, αναθεωρήθηκαν τα ασυμβίβαστα, στα οποία προστέθηκε η πρόνοια όπως οι Αξιολογητές να μην μπορούν να επενεργούν ως εκπαιδευτές, στο πλαίσιο Σχεδίων της ΑνΑΔ, σε θέμα σχετικό με το ΠΕΠ στο οποίο διενεργούν αξιολογήσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας που υπέγραψαν με την ΑνΑΔ. Ακόμα η ωριαία αμοιβή των Αξιολογητών αυξήθηκε στα €50 από €40 που ίσχυε μέχρι τώρα.

Στις 27 Ιουλίου 2021 η ΑνΑΔ ανακοίνωσε πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους με προθεσμία την 30η Σεπτεμβρίου 2021.  Για πρώτη φορά οι αιτήσεις για έγκριση ΚΑΕΠ και Αξιολογητών υποβλήθηκαν και τυγχάνουν χειρισμού μέσω της ψηφιακής πύλης «Ερμής».

Όσοι ενδιαφερόμενοι ικανοποιούν τα κριτήρια έγκρισης ΚΑΕΠ ή Αξιολογητών, καλούνται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης που διοργανώνει η ΑνΑΔ.  Όσοι συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα υπογράφουν σχετική συμφωνία με την ΑνΑΔ για παροχή των υπηρεσιών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ΣΕΠ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22390300 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ, στο σύνδεσμο.