Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ   Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει δεύτερη ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει δεύτερη πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από υπηρεσίες/οργανισμούς στο πλαίσιο του «Ειδικού Σχεδίου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα» (στο εξής «Σχέδιο»).

 

Το Σχέδιο στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής πείρας των ανέργων με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε Υπηρεσίες/Οργανισμούς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ), στις Mη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), καθώς και στα Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα να αξιοποιήσουν κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με την εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας, διάρκειας τεσσάρων μηνών (16 εβδομάδων).

Η τοποθέτηση του ανέργου δεν αποτελεί εργοδότηση του και δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την υπηρεσία/οργανισμό, με εξαίρεση τα οδοιπορικά έξοδα του ανέργου σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση ή μετάβασή του σε άλλους χώρους από την υπηρεσία/ οργανισμό τοποθέτησής του για επαγγελματικούς λόγους.

Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες/οργανισμοί που υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη πρόσκληση, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση προσφέροντας συμπληρωματικές ευκαιρίες κατάρτισης σε ανέργους, με την προϋπόθεση να μην ξεπεράσουν τον μέγιστο αριθμό προσφερόμενων ευκαιριών κατάρτισης.

Για τη συμμετοχή των υπηρεσιών/οργανισμών στο Σχέδιο ισχύουν προϋποθέσεις όπως ορίζονται στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών του Σχεδίου.  Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ https://eseka.anad.org.cy ή να απευθύνονται στον Λειτουργό Εξυπηρέτησης Κοινού στο τηλέφωνο 22390300.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 08:00 μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ στη διεύθυνση https://eseka.anad.org.cy.

 

23 Νοεμβρίου 2020