Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα  

To Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης για περιορισμό της ανεργίας, προώθηση της απασχόλησης, μέσω ...

To Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης για περιορισμό της ανεργίας, προώθηση της απασχόλησης, μέσω δημιουργίας νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας και κατάρτισης των ανέργων και διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην απασχόληση, θέτει σε ισχύ το «Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα».

Το Σχέδιο στοχεύει στην τοποθέτηση ανέργων για απόκτηση επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής πείρας σε Υπηρεσίες/Οργανισμούς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ), στις Mη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), καθώς και στα Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής πείρας διάρκειας τεσσάρων μηνών (16 εβδομάδων).  Ειδικότερα, το Σχέδιο στοχεύει στην:

(α)     Προώθηση της απασχόλησης και περιορισμό της ανεργίας μέσα από τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων.

(β)     Παροχή ευκαιριών σε ανέργους να ενταχθούν/επανενταχθούν στην απασχόληση με την αναβάθμιση των υφιστάμενων ή την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων.

(γ)     Ενθάρρυνση οργανισμών/υπηρεσιών να προσφέρουν κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης σε ανέργους.

 

Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης, η ΑνΑΔ καταβάλλει στους ανέργους επίδομα κατάρτισης ύψους €125 την εβδομάδα και εισφορές στo Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και στο ΓεΣΥ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.  Η τοποθέτηση δεν αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από την υπηρεσία/οργανισμό και δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την υπηρεσία/οργανισμό, με εξαίρεση τα οδοιπορικά έξοδα του ανέργου σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση ή μετάβασή του σε άλλους χώρους από την υπηρεσία/οργανισμό τοποθέτησής του για επαγγελματικούς λόγους.  Η ΑνΑΔ ασφαλίζει τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Οι βασικές προϋποθέσεις για συμμετοχή των ανέργων είναι οι ακόλουθες:

(α)     Οι άνεργοι είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΑ με Κωδικό Εγγραφής 1 (Κανονικός άνεργος), 4 (Άτομα που αναζητούν εργασία με μειωμένο ωράριο), 5 (Άτομα που αναζητούν εργασία σε συγκεκριμένο εργοδότη), 6 (Άτομα που αναζητούν εργασία σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή) και 21 (Άτομα που εργάζονται μέχρι 17 ώρες, αλλά αναζητούν εργασία με κανονικό ωράριο).

(β)     Οι άνεργοι είναι είτε πτυχιούχοι και απόφοιτοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, είτε απόφοιτοι δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, τεχνικής σχολής, συστήματος μαθητείας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας.

(γ)     Δεν βρίσκονται σε ισχύ διοικητικές κυρώσεις από την ΑνΑΔ, που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο.

 

Οι βασικές προϋποθέσεις για συμμετοχή των υπηρεσιών/οργανισμών είναι οι ακόλουθες:

(α)     Είναι υπηρεσίες/οργανισμοί του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

(β)     Ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως εργοδότες.

(γ)     Δεν βρίσκονται σε ισχύ διοικητικές κυρώσεις από την ΑνΑΔ, που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι καθώς και υπηρεσίες/οργανισμοί θα δικαιούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο από 2 μέχρι 16 Νοεμβρίου 2020.

Η περιγραφή και ο Οδηγός Πολιτικής και Διαδικασιών του Σχεδίου, καθώς και τα σχετικά έντυπα βρίσκονται στον ιστότοπο της ΑνΑΔ (www.anad.org.cy).  Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στον Λειτουργό Εξυπηρέτησης Κοινού στο τηλέφωνο 22390300.

 

 

26 Οκτωβρίου 2020