Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης – Αρ. Διαγ. 27/2015
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης – Αρ. Διαγ. 27/2015  

Οι Προσφέροντες ήταν οι ακόλουθοι:

  • RTD Talos Ltd  
  • QPLAN Management Ltd
  • Κοινοπραξία Ioannou & Damianou Ltd και Experia Global Consultants Ltd  
  • Κοινοπραξία Cymar Research Ltd και NVK Advent Consulting Ltd και Genderstream Consulting Ltd  
  • Baker Tilly Klitou & Partners Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

Baker Tilly Klitou & Partners Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης της Σύμβασης

€96.900 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

25 Φεβρουαρίου 2016