Διάρθρωση
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Διάρθρωση

Διάρθρωση  

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

       
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Στρατηγικός Προγραμματισμός ΑνΑΔ Προδιαγραφές κατάρτισης
Ετήσιοι Στόχοι ΑνΑΔ Σχεδιασμός και Υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης
Καθορισμός προτεραιοτήτων κατάρτισης Σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων
Τάσεις και προβλέψεις αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης Αξιολόγηση κατάρτισης
Απολογισμός και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ Ενίσχυση υποδομής κατάρτισης
Μελέτες για συστήματα και υποδομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις
Ειδικές μελέτες για το ανθρώπινο δυναμικό Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων
    Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης
       
       
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διοίκηση προσωπικού Οικονομικά και λογιστικά θέματα
Εργασιακές σχέσεις Τήρηση λογιστικού συστήματος
Δημόσιες σχέσεις/ Δημοσιότητα Κοστολογήσεις, ταμειακή κίνηση, επενδύσεις
Διεθνείς σχέσεις Εισπράξεις και Πληρωμές
Νομικά θέματα Ετήσιος Προϋπολογισμός
Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου Χρηματοοικονομικός έλεγχος
Διοικητική υποστήριξη Λογιστικές αναλύσεις και οικονομικές καταστάσεις
Σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή    
Βιβλιοθήκη/Αρχείο    
Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων