Κατηγορία:
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποτελέσματα Κατηγοριών

Κατηγορία: Εργοδότες 

Εργοδότες 


Αν είστε εργοδότης μπορείτε να οργανώσετε και να υλοποιήσετε προγράμματα κατάρτισης για νεοεισερχόμενα άτομα ή για υφιστάμενο προσωπικό ή/και να αποστείλετε το προσωπικό σας σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνουν Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ή/και να πιστοποιήσετε τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού σας, επιλέγοντας το Σχέδιο/ Σύστημα που σας ενδιαφέρει: