Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Τομείς
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Τομείς

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Τομείς

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται οι τελευταίες διαθέσιμες προβλέψεις αναγκών απασχόλησης σε 52 τομείς οικονομικής δραστηριότητας για την περίοδο 2017-2027. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τον κάθε τομέα είναι τα ακόλουθα:

  • Προβλέψεις Απασχόλησης
  • Προβλέψεις Αναπτυξιακών Αναγκών Απασχόλησης
  • Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης λόγω Αποχωρήσεων
  • Προβλέψεις Συνολικών Αναγκών Απασχόλησης