Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Επαγγέλματα
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Επαγγέλματα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Επαγγέλματα

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται οι τελευταίες διαθέσιμες προβλέψεις αναγκών απασχόλησης σε 309 επαγγέλματα για την περίοδο 2017-2027. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται για το κάθε επάγγελμα είναι τα ακόλουθα:

  • Περιγραφή Επαγγέλματος
  • Ενδεικτικοί Τομείς Απασχόλησης
  • Προβλέψεις Απασχόλησης
  • Προβλέψεις Αναπτυξιακών Αναγκών Απασχόλησης
  • Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης λόγω Αποχωρήσεων
  • Προβλέψεις Συνολικών Αναγκών Απασχόλησης