Ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τις κρατικές ενισχύσεις
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Καταχώρηση ονόματος ενέργειας προώθησης

Ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τις κρατικές ενισχύσεις

Ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τις κρατικές ενισχύσεις  

Τα περισσότερα Σχέδια της ΑνΑΔ διέπονται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τις κρατικές ενισχύσεις, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 και Κανονισμός ...

Τα περισσότερα Σχέδια της ΑνΑΔ διέπονται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τις κρατικές ενισχύσεις, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2023/2831 και Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014.  Στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών του κάθε Σχεδίου επεξηγείται πως επηρεάζονται οι ενισχύσεις που χορηγούνται από την ΑνΑΔ λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες και τους περιορισμούς του κανονισμού που διέπει το κάθε Σχέδιο.

Σχετικά Έγγραφα

Ενότητες