Προγράμματα Κατάρτισης για Απόκτηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Επιχειρηματικότητας
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Προγράμματα Κατάρτισης για Απόκτηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Επιχειρηματικότητας  

Σκοπός

Η παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους σε γνώσεις και δεξιότητες επιχειρηματικότητας οι οποίες να συμβαδίζουν με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Βασικές Πρόνοιες

  • Το Έργο στοχεύει στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων από ανέργους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση, σε θέματα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία και λειτουργία επιχείρησης, μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).
  • Δικαιούχοι για συμμετοχή στο Έργο είναι άνεργοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση.
  • Τα ΚΕΚ τα οποία υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης, επιλέγονται μέσω διαγωνισμών για σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 
  • Οι καταρτιζόμενοι επιλέγονται στη βάση κριτηρίων προτεραιότητας.
  • Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑνΑΔ «Ερμής».
  • Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν ως φυσικά πρόσωπα στο σύστημα Ερμής.

Οικονομική Κάλυψη

Καλύπτονται όλα τα έξοδα των προγραμμάτων και οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα δωρεάν.  Επίσης, καταβάλλονται επιδόματα στους καταρτιζομένους για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης.

Συνεργασία

Για ενημέρωση των ΚΕΚ και των καταρτιζομένων, η ΑνΑΔ εκδίδει Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών όπου περιγράφεται αναλυτικά η πολιτική, οι διαδικασίες, καθώς και τα  κριτήρια/προϋποθέσεις έγκρισης σε κάθε στάδιο υλοποίησης του Έργου.

Σχετικά Έγγραφα