Ειδικό Σχέδιο Κατάρτισης Εργοδοτουμένων σε Ορισμένους Οικονομικούς Τομείς που Έχουν Επηρεαστεί από την Πανδημία
  • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Προγράμματα Κατάρτισης για Εργοδοτούμενους Επιχειρήσεων/Οργανισμών

Ειδικό Σχέδιο Κατάρτισης Εργοδοτουμένων σε Ορισμένους Οικονομικούς Τομείς που Έχουν Επηρεαστεί από την Πανδημία  

Αιτήσεις από επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ στη διεύθυνση https://eske.anad.org.cy από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 μέχρι τις 14:00 της Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου 2020

 

Σκοπός

Το Σχέδιο στοχεύει στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στην αναβάθμιση υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων στους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

(α)  Αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων και ανάπτυξη της επιχειρησιακής συνέχειας.

(β)  Ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες.

(γ)  Ασφάλεια και υγεία στην εργασία, εκτίμηση κινδύνων στον εργασιακό χώρο και καθορισμός σχεδίου δράσης για αντιμετώπισή τους.

(δ) Βασικές αρχές υγιεινής τροφίμων και ατομικής υγιεινής.

(ε) Περιβαλλοντικά θέματα.

 

Βασικές Πρόνοιες

  • Το Σχέδιο διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).
  • Σε εργοδότες που εφαρμόζουν συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης με προκαθορισμένες προδιαγραφές και διάρκεια στους πιο πάνω θεματικούς τομείς, η ΑνΑΔ παρέχει χορήγημα σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών του Σχεδίου.
  • Οι βασικές προϋποθέσεις για συμμετοχή των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

(α)  Η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότης, δραστηριοποιείται σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και εργοδοτεί μέχρι 100 άτομα.

(β)  Η επιχείρηση έχει υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών της πέραν του 25%, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση στην οποία περιήλθε η επιχείρηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

(γ)  Η επιχείρηση από τον Μάρτιο 2020 δεν έχει προβεί σε μειώσεις μισθών ή/και απολύσεις εργαζομένων, εκτός για λόγους για τους οποίους αιτιολογείται απόλυση χωρίς προειδοποίηση.

(δ) Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε μειώσεις μισθών ή/και απολύσεις εργαζομένων για την περίοδο εφαρμογής του Σχεδίου, εκτός για λόγους για τους οποίους αιτιολογείται απόλυση χωρίς προειδοποίηση.

(ε) Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι δεν θα συμμετάσχει ταυτόχρονα σε άλλα Σχέδια του ΥΕΠΚΑ.

 

Οικονομική Κάλυψη

Καταβάλλονται σε κάθε επιχείρηση οι ακόλουθες επιχορηγήσεις:

(α) Χορήγημα ύψους €1.000 έναντι του κόστους της διάγνωσης των αναγκών κατάρτισης, της ετοιμασίας του πλάνου κατάρτισης και άλλων πρόσθετων εξόδων που επωμίζεται η επιχείρηση και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή της στο Σχέδιο, όπως η εξασφάλιση της Έκθεσης Εγκεκριμένου Λογιστή.

(β) Για κάθε πρόγραμμα, καταβάλλεται χορήγημα που ισούται με €12 x διάρκεια κατάρτισης x αριθμό συμμετεχόντων.

Σχετικά Έγγραφα