Πρωτοβουλία της ΑνΑΔ για Στήριξη του Τομέα των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων
  • Προγράμματα Κατάρτισης για Εργοδοτούμενους Επιχειρήσεων/Οργανισμών
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους και Νεοεισερχόμενους στην Αγορά Εργασίας

Πρωτοβουλία της ΑνΑΔ για Στήριξη του Τομέα των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων  

Σύντομη περιγραφή

H Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία και ουσιαστική συμβολή του τομέα των ξενοδοχείων και εστιατορίων στην κυπριακή οικονομία καθώς και τις σημαντικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο τομέας, έχει ετοιμάσει Πρωτοβουλία για στήριξη του τομέα αυτού.

Η ΑνΑΔ λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και με γνώμονα τον πρωταρχικής σημασίας ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού, προωθεί την Πρωτοβουλία αυτή για στήριξη του τομέα των ξενοδοχείων και εστιατορίων.

Η Πρωτοβουλία βασίζεται σε τρεις πυλώνες δράσεων:

α)   Ποιοτική Κατάρτιση Προσωπικού, αξιοποιώντας τα Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο και τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη και Ζωτικής Σημασίας.

β)   Στελέχωση του Τομέα με Κατάλληλα Καταρτισμένο Προσωπικό, αξιοποιώντας το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις / Οργανισμούς και τα Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων.

γ)   Απόκτηση Επαγγελματικών Προσόντων, αξιοποιώντας το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ).

 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ επεξηγείται η Πρωτοβουλία της ΑνΑΔ και περιγράφονται εν συντομία τα Σχέδια τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τα ξενοδοχεία και εστιατόρια. Πρόσθετα, στα τρία Προσαρτήματα που επισυνάπτονται παρέχονται βοηθήματα για αξιοποίηση της Πρωτοβουλίας της ΑνΑΑΔ.

Στο Προσάρτημα Ι παρέχονται τεχνικά βοηθήματα για την ετοιμασία προγραμμάτων κατάρτισης που αξιοποιούν τα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) και καλύπτουν τις βασικές ειδικότητες στα τμήματα Οροφοκομίας, Υποδοχής, Εστιατορίου και Κουζίνας. Τα προγράμματα μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Στο Προσάρτημα ΙΙ παρέχονται δύο παραδείγματα υπολογισμού του χορηγήματος  για το Σχέδιο Μονοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Κύπρο (De Minimis).

Στο Προσάρτημα ΙΙΙ επισυνάπτεται ο κατάλογος με τις επιχειρήσεις/οργανισμούς που έχουν εγκριθεί ως Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν για υποβολή αίτησης για πιστοποίηση των Επαγγελματικών τους Προσόντων.

 

Οφέλη από την Πρωτοβουλία ΑνΑΔ:

  • Επιμόρφωση και εμπλουτισμός γνώσεων και δεξιοτήτων υφιστάμενου προσωπικού.
  • Προώθηση και βελτίωση του επαγγελματισμού του προσωπικού.
  • Διευκόλυνση οργάνωσης και εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης με σκοπό την πιστοποίηση ΠΕΠ.
  • Στελέχωση με καταρτισμένο προσωπικό που να ανταποκρίνεται στις άμεσες και μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης.
  • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.

 

Η ΑνΑΔ καλεί τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την Πρωτοβουλία της για στήριξη του τομέα των ξενοδοχείων και εστιατορίων με στόχο την ποιοτική κατάρτιση του προσωπικού, τη στελέχωση του τομέα με κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό και την απόκτηση Επαγγελματικών Προσόντων.

Σχετικά Έγγραφα

Σχετικές Πληροφορίες

Τηλέφωνο:

22390300

Τηλεομοιότυπο:

22428332