Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Δεξιοτήτων του Cedefop: Ένα εργαλείο για χάραξη πολιτικής βάσει τεκμηρίωσης (Δεκέμβριος 2020)
  • SHOW ON REFERNET
  • Στοιχείο ιδιαίτερης προβολής
  • wcmadmin
  • wcmadmin

Θεματική Ανάλυση / Άρθρα

Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Δεξιοτήτων του Cedefop: Ένα εργαλείο για χάραξη πολιτικής βάσει τεκμηρίωσης (Δεκέμβριος 2020)  

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) έχει δημιουργήσει τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων (ΕΔΔ) που καθιστά για πρώτη φορά εφικτή την κατανόηση και την ανάλυση των επιδόσεων των συστημάτων δεξιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) και των κρατών μελών της. Η βάση δεξιοτήτων της EE θεωρείται σημαντική κινητήρια δύναμη στο πλαίσιο της προσπάθειας για δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Ο ΕΕΔ είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης που παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά στις επιδόσεις των συστημάτων δεξιοτήτων των κρατών. Αποτυπώνει μια σύνθετη πραγματικότητα με ένα μόνο αριθμό και παρουσιάζει τις επιδόσεις της εκάστοτε χώρας με μια ματιά.

 

Ο ΕΔΔ βασίζεται σε τρεις συνιστώσες που διαμορφώνουν το σύστημα δεξιοτήτων μιας χώρας:

 

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • Ενεργοποίηση δεξιοτήτων
  • Αντιστοίχιση δεξιοτήτων

 

Η δομή του αντικατοπτρίζει το πλέγμα των τομέων πολιτικής που επηρεάζουν τις επιδόσεις. Βασίζεται στους δείκτες που έχουν αποδειχθεί συναφείς με αυτόν τον σκοπό από σύνολα δεδομένων όπως η έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΕ και η έρευνα «PISA» του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

 

Συνολική Βαθμολογία ΕΔΔ

 

Πηγή: Cedefop (2018)

 

Η γενική βαθμολογία του ΕΔΔ συνοψίζει τις επιδόσεις της εκάστοτε χώρας στις επιμέρους συνιστώσες του. Ο υπολογισμός του προκύπτει κατόπιν σύγκρισης όλων των δεικτών μεταξύ τους: οι πραγματικές τιμές δείκτη κάθε χώρας βαθμονομούνται και κανονικοποιούνται με γνώμονα την ιδανική επίδοση.  Το εύρος της χρησιμοποιούμενης βαθμολογίας κυμαίνεται από το 1 έως το 100, που προσεγγίζει το βέλτιστο αποτέλεσμα.  Σημειώνεται ότι, κανένα κράτος μέλος δεν επιτυγχάνει -ούτε καν πλησιάζει- το 100.

Καθώς ο ΕΔΔ καταγράφει τη βαθμολογία κάθε χώρας επί σειρά ετών, θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και να εντοπίσουν τομείς στους οποίους απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ώστε τα συστήματα δεξιοτήτων να τεθούν σε τροχιά διαρκούς βελτίωσης.

 

Μάθετε περισσότερα:

http://www.cedefop.europa.eu/en/visualisations/eu-skills-index

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/making-skills-work-index3

 

16 Δεκεμβρίου 2020

Σχετικές Πληροφορίες

Πρόσωπα για επικοινωνία:

Γιάννα Κορέλλη

Τηλέφωνο:

22390364

Τηλεομοιότυπο:

22428522

Σχετικά Έγγραφα