Έκθεση για τις Εθνικές Πολιτικές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • wcmadmin
  • wcmadmin

Έκθεση για τις Εθνικές Πολιτικές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Έκθεση για τις Εθνικές Πολιτικές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 

Η έκθεση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς εκθέσεων των Ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για την πρόοδο σε εθνικό επίπεδο στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε σχέση με τους στόχους της ΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας της Κοπεγχάγης και σύμφωνα με τις καθορισμένες στο Ανακοινωθέν του Ελσίνκι προτεραιότητες πολιτικής.

Οι διαθέσιμες εκθέσεις είναι οι παρακάτω