Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα ReferNet
  • Μη προβεβλημένο στοιχείο
  • wcmadmin
  • wcmadmin

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα ReferNet

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα ReferNet  

Το ReferNet είναι ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP). Δημιουργήθηκε το 2002 για να ανταποκριθεί στη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση με τα συστήματα και τις πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σκοπός του δικτύου είναι να στηρίζει το Cedefop με την ετοιμασία εκθέσεων σε σχέση με τα εθνικά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη βελτίωση της προβολής της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αποτελείται από 30 μέλη, γνωστά ως εθνικοί εταίροι ReferNet, από κάθε μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης, καθώς και την Ισλανδία και Νορβηγία. Οι εθνικοί εταίροι ReferNet είναι οργανισμοί που ασχολούνται με θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα που αντιπροσωπεύουν. Το ReferNet αποτελεί την κύρια πηγή πληροφοριών για τα Εθνικά Συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και για τις πολιτικές στην επαγγελματική

Το ReferNet είναι ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP). Δημιουργήθηκε το 2002 για να ανταποκριθεί στη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση με τα συστήματα και τις πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σκοπός του δικτύου είναι να στηρίζει το Cedefop με την ετοιμασία εκθέσεων σε σχέση με τα εθνικά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη βελτίωση της προβολής της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αποτελείται από 30 μέλη, γνωστά ως εθνικοί εταίροι ReferNet, από κάθε μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης, καθώς και την Ισλανδία και Νορβηγία. Οι εθνικοί εταίροι ReferNet είναι οργανισμοί που ασχολούνται με θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα που αντιπροσωπεύουν.

Το ReferNet αποτελεί την κύρια πηγή πληροφοριών για τα Εθνικά Συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και για τις πολιτικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το ReferNet επίσης διεξάγει δραστηριότητες τεκμηρίωσης και διάχυσης πληροφοριών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου (ΑνΑΔ) ορίστηκε από το Cedefop ως ο Εθνικός Συντονιστής της Κοινοπραξίας του ReferNet στην Κύπρο. Στην Κοινοπραξία συμμετέχουν άλλα 21 μέλη που προέρχονται από Υπουργεία / Κυβερνητικά Τμήματα (7 μέλη), από Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (7 μέλη), από Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (4 μέλη) και από Εθνικές Μονάδες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (3 μέλη).

Ενότητες