Βουλγαρία
  • wcmadmin
  • wcmadmin

Μέλη / Εθνικοί Συντονιστές ReferNet

Βουλγαρία  

NAVET – National Agency for Vocational Education and Training
http://www.navet.government.bg
Radosveta Drakeva
[email protected]
ReferNet Βουλγαρίας
http://www.refernet.bg/en/