Ελλάδα
  • wcmadmin
  • wcmadmin

Μέλη / Εθνικοί Συντονιστές ReferNet

Ελλάδα  

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
http://www.eoppep.gr
Κωνσταντίνος Παπαευσταθίου
[email protected]
ReferNet Ελλάδας
http://www.refernet.gr