Εθνικός Συντονιστής ReferNet Κύπρου
  • wcmadmin
  • wcmadmin

Εθνικός Συντονιστής ReferNet Κύπρου

Εθνικός Συντονιστής ReferNet Κύπρου  

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου (ΑνΑΔ)  Οι Εκδόσεις της ΑνΑΔ χωρίζονται σε ...

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου (ΑνΑΔ)  
Οι Εκδόσεις της ΑνΑΔ χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες τις "Έρευνες και Μελέτες" και τον "Προγραμματισμό ΑνΑΔ" όπως παρουσιάζονται πιο κάτω.

Επιλέξτε τη κατηγορία που σας ενδιαφέρει για να δείτε τις συγκεκριμένες εκδόσεις.